AHDAR - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHDAR

الأخضر
Müellif:
AHDAR
Müellif: FUAT GÜNEL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 16.08.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahdar
FUAT GÜNEL, "AHDAR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahdar (16.08.2022).
Kopyalama metni

Kaynaklarda Ühaydır veya Akrâ diye de geçen bu yer, Tebük’ün 70 km. güneyinde Hicaz demiryolu üzerindedir. Tebük’e güneydoğu yönünde 14,5 kilometrelik bir mesafeden başlayıp güneye doğru uzanan aynı adlı vadide el-Boğâzü’l-Ahdar denilen geçitte bulunmaktadır. Hızır’ın makamının bulunmasından dolayı bu yerin adının önce Hızır (Hıdr) olduğu, daha sonra Ahdar şeklini aldığı son devir seyahatnâmelerinde ileri sürülmekte ise de klasik kaynaklarda böyle bir bilgiye rastlanmamaktadır.

Hz. Peygamber Tebük Gazvesi sırasında burada konaklamış ve bir mescid yaptırmıştı (9/630). Daha sonra yapılan küçük bir kalenin içinde kalan bu mescid genişletildikten sonra da Hz. Peygamber’in namaz kıldığı yer muhafaza edilmiştir. Bu kaleye Kanûnî Sultan Süleyman zamanında önemli bazı ilâvelerde bulunulmuştur (1531). İslâm’ın ilk devirlerinden beri Şam yönünden hacca gidenlerin özellikle su ihtiyaçlarını karşıladıkları bir konaklama yeri olarak önemini koruyan Ahdar’da, Hicaz demiryolunun geçmesi üzerine bir de istasyon yapılmıştır. Bugün idarî yönden Tebük bölgesi emirliğine bağlı olan Ahdar’ın nüfusu 100.000 civarındadır.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 999, 1001.

, II, 528.

, s. 150, 191.

, III, 100-125.

, s. 124, 783.

Yâkūt, Muʿcemü’l-büldân, Beyrut 1968, I, 123.

, I, 119.

Kâtib Çelebi, Cihannümâ, İstanbul 1372, s. 522.

A. Musil, The Northern Hegaz, New York 1926, s. 202.

Ch. M. Doughty, Travels in Arabia Deserta, London 1936.

Kehhâle, Coġrâfiyyetü Şibhi Cezîreti’l-ʿArab, Kahire 1964, s. 29.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 507-508 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER