FUAT GÜNEL - TDV İslâm Ansiklopedisi

FUAT GÜNEL

Müellif toplam 21 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Arap Dili ve Edebiyatı, Fıkıh, İslam Bilim Tarihi, İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHDAR
Hz. Peygamber’in Tebük Gazvesi sırasında konakladığı bir yer.
AHMED TEYMUR PAŞA
Mısırlı edip, araştırmacı ve tarihçi.
ÂİŞE İSMET TEYMUR
Mısırlı şair ve mütefekkir.
ALLAHÜMME
“Allahım!” mânasına gelen Arapça bir dua sözü.
AZZÂM, Abdurrahman
Mısırlı ilim, fikir ve devlet adamı.
AZZÂM, Abdülvehhâb
Mısırlı edip, yazar ve doğu dilleri âlimi.
CEMÂZİYELEVVEL
Hicrî yılın beşinci ayı.
CEZÛLÎ, Îsâ b. Abdülazîz
Mağribli Arap dil âlimi.
CİLYÂNÎ
Endülüslü hekim, edip, şair ve mutasavvıf.
CÜRCÂNÎ, Ebü’l-Hasan
Edip, şair, Şâfiî fakihi ve kādılkudât.
DELÂL
Emevîler devrinde yaşayan Medineli ünlü mûsikişinas.
GARÎZ
Emevîler devrinde yaşayan Mekkeli ünlü mûsikişinas.
HİCR
Kâbe ile hatîm denilen yarım daire şeklindeki duvar arasında kalan ve altın oluğun altına rastlayan yer.
HİRA
Hz. Muhammed’e ilk vahyin geldiği mağaranın bulunduğu dağ.
İBN ÂİŞE, Muhammed
Emevîler devrinde yaşamış Medineli mûsikişinas.
İBN SÜREYC, Ubeydullah
Mûsikişinas.
İBNÜ’l-KATT‘ es-SIKILLÎ
Arap dili ve edebiyatı âlimi, tarihçi ve şair.
İBNÜ’l-KŪTIYYE
Arap dili ve edebiyatı âlimi, şair, tarihçi.
MA‘BED b. VEHB
Emevîler devrinde yaşayan mûsikişinas.
MÂLİK b. EBÜ’s-SEMH
Medineli mugannî.
ÜSKÜDÂRÎ, İsâmüddin
Mutasavvıf, âlim ve edip.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER