AHMED b. KÂMİL - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED b. KÂMİL

أحمد بن كامل
AHMED b. KÂMİL
Müellif: ABDURRAHMAN ÇETİN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 23.09.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-kamil
ABDURRAHMAN ÇETİN, "AHMED b. KÂMİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-b-kamil (23.09.2020).
Kopyalama metni

Vekî‘ lakabıyla da tanınır. 260’ta (874) doğdu. Meşhur müfessir İbn Cerîr et-Taberî’nin talebesi olup ayrıca Ebû Bekir el-İsfahânî, Muhammed b. Yahyâ el-Kisâî, Ahmed b. Ya‘kūb el-Bağdâdî ve Ebû Bekir Muhammed b. Hârûn gibi âlimlerden, başta Kur’an ve kıraat olmak üzere fıkıh, tefsir, hadis, tarih ve edebiyat okudu. Ebû İsmâil et-Tirmizî, Muhammed b. Cehm, Muhammed b. Sa‘d el-Avfî, Muhammed b. Mesleme el-Vâsıtî, Ebû Kılâbe er-Rekāşî ve Hüseyin b. Sellâm’dan hadis rivayet etmiş, kendisinden de Dârekutnî, Ebû Ubeydullah el-Merzübânî, İbn Şâzân, İbn Rizkaveyh, Ebü’l-Alâ Muhammed b. Hasan el-Verrâk ve Yahyâ b. İbrâhim el-Müzenî rivayette bulunmuşlardır. Dârekutnî, Ahmed b. Kâmil’in hadis rivayetinde titiz olmadığını (leyyinü’l-hadîs) ve bu konuda yazılı metinlere değil de sadece hâfızasına dayandığını söyleyerek onu tenkit etmektedir. Hocası İbn Cerîr’in fıkhî görüşlerine tâbi olduğu rivayeti yanında herhangi bir mezhebi taklit etmediği ve kendine has mezhebî görüşleri bulunduğu da kaynaklarda zikredilmektedir. Bir süre Kûfe kadılığı da yapan Ahmed b. Kâmil, yazdığı eserlerin yanı sıra, aralarında Ebû Bekir b. Mehrân, İbrâhim b. Ahmed el-Mervezî ve Kādî Ebü’l-Hasan Ahmed b. Muhammed es-Saydalânî gibi âlimlerin de bulunduğu birçok talebe yetiştirmiştir.

Ahmed b. Kâmil’in Mûcezü’t-tevîl an hükmi (mucizi veya mucizâti)’t-Tenzîl adlı tefsirinden başka Garîbü’l-Kurân; Kitâbü’t-Takrîb fî keşfi’l-garîb ve Kitâbü’l-Kırâât isminde eserleri vardır. Diğer eserlerinin çoğu fıkıh sahasında olup başlıcaları şunlardır: el-Muḫtaṣar; Kitâbü’l-Ḥayż; Kitâbü’ş-Şürûṭi’l-kebîr; Kitâbü’ş-Şürûṭi’ṣ-ṣaġīr; Kitâbü’l-Vuḳūf; Aḫbârü’l-ḳuḍâti’ş-şuʿarâʾ (bk. GAL Suppl., I, 226). Bunlardan başka Kitâbü Ümmehâti’l-müminîn ve el-Fevâidü’l-hisân (Hz. Osman’ın faziletlerine dair, bk. GAS, I, 524) adlı eserleri de vardır.

 
BİBLİYOGRAFYA

(nşr. G. Flügel), Leipzig 1871, I, 129.

, IV, 357-359.

, IV, 102-108.

, I, 129.

a.mlf., Aʿlâmü’n-nübelâʾ, XV, 544-546.

, VII, 298-299.

, I, 98.

, I, 249.

, I, 354.

, I, 28; II, 1207.

, III, 2.

, II, 283, 305, 321, 350, 604.

, I, 64.

, I, 226.

, I, 524.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul'da basılan 2. cildinde, 96 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER