ABDURRAHMAN ÇETİN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDURRAHMAN ÇETİN

Müellif toplam 25 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Arap Dili ve Edebiyatı, Fıkıh, Kelâm ve Mezhepler Tarihi, Tefsir
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
AHMED b. KÂMİL
Kur’an ilimleri ve fıkıh âlimi.
ÂYET
Allah’ın varlığına, peygamberlerin doğruluğuna işaret eden delil ve mûcize anlamında, ayrıca Kur’ân-ı Kerîm sûrelerinin belli bölümlerinden her biri için kullanılan bir terim.
DÂNÎ
Endülüslü kıraat âlimi.
FÂSILA
Kıraat ilminde, edebiyatta ve mûsikide kullanılan bir terim.
FEVÂTİHU’s-SÜVER
Sûrelerin başlangıç cümleleri anlamında bir tefsir terimi.
GĀYETÜ’n-NİHÂYE
İbnü’l-Cezerî’nin (ö. 833/1429), kurrâ ve hâfızların hayatını ve kıraatlerinin hangi yollardan geldiğini anlatan eseri.
HADDÂDÎ
Kıraat, tefsir, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
HÂKĀNÎ, Mûsâ b. Ubeydullah
Tecvide dair ilk defa eser yazan âlim, edip ve şair.
HATİM / 1. Bölüm
Kur’an ilimleriyle hadis literatüründe kullanılan bir tabir.
İHFÂ
Bir tecvid terimi.
İZHAR
Bir tecvid terimi.
LAHN / 1. Bölüm
Nağme, hata etmek ve hata anlamında terim.
el-MUHKEM
Ebû Amr ed-Dânî’nin (ö. 444/1053) mushafların harekelenmesi ve noktalanmasına dair eseri.
NESİH / 1. Bölüm
Şer‘î bir hükmün daha sonra gelen şer‘î bir delille kaldırılması.
SEKTE
Bir kıraat ve tecvid terimi.
SÜKÛN
Arap dilinde ve tecvidde bir terim.
TECVİD
Kur’ân-ı Kerîm’in kurallarına uygun biçimde okunmasını konu alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adı.
et-TEYSÎR
Ebû Amr ed-Dânî’nin (ö. 444/1053) kırâat-i seb‘aya dair eseri.
TİLÂVET
Kur’ân-ı Kerîm’in tecvid ve tertîl üzere okunması anlamında terim.
TİLÂVET SECDESİ
Kur’an’da secde âyetinin okunması veya dinlenmesi halinde yapılması gereken secde.
VÂHİDÎ
Müfessir ve Arap dili âlimi.
VAKF ve İBTİDÂ
Kur’an okurken lafız ve mânayı gözeterek durmak ve ardından okumaya başlamak anlamında terim, bu konuya ait bilim dalı.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER