AHMED HÂLİD EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED HÂLİD EFENDİ

Müellif:
AHMED HÂLİD EFENDİ
Müellif: HULUSİ YAVUZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 29.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-halid-efendi
HULUSİ YAVUZ, "AHMED HÂLİD EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-halid-efendi (29.02.2024).
Kopyalama metni

Ahmed Hâlid Efendi, Kazasker Yûsuf Efendi’nin oğlu ve Sultan II. Abdülhamid devri şeyhülislâmlarından Cemâleddin Efendi’nin babasıdır. İlmiye mesleğine müderrislikle girdi. Mayıs 1853’te Diyarbekir mollası, daha sonra mahreç pâyesini alarak Şubat 1861’de Şam mollası oldu. Ardından Mekke-i Mükerreme pâyesini elde etti. Ağustos 1866’da askerî kassâmlık görevine getirildi ve ilmî rütbesi İstanbul pâyesine yükseltildi. Nisan 1876’da bilfiil İstanbul kadısı oldu. Bundan sonra Anadolu kazaskerliği pâyesini kazanarak Emvâl-i Eytâm Dairesi reisliğine tayin edildi. Temmuz 1878’de Tedkīkāt-ı Şer‘iyye ve İntihâb-ı Hükkâm meclisleri reisi oldu. 13 Şevval 1299’da (28 Ağustos 1882) İstanbul’da vefat etti. Fatih’te babasının yanına defnedildi.

Ahmed Hâlid Efendi’nin Mecelle’nin altı, yedi ve sekizinci kitaplarında “kassâm-ı askerî”, dokuz-on dördüncü kitaplarında “Tedkīkāt-ı Şer‘iyye Meclisi âzası”, on beş ve on altıncı kitaplarında da “Dârülhilâfe kadısı” unvanıyla mührü vardır. Bize kadar intikal etmiş müstakil eserleri bulunmamakla beraber âlim, aynı zamanda müdebbir ve vakur bir zat olduğu kaynaklarda belirtilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye, İstanbul 1308.

, II, 268.

, s. 615.

Ebül‘ulâ Mardin, Medenî Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa, İstanbul 1946, s. 164-165.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 71-72 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER