HULUSİ YAVUZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HULUSİ YAVUZ

Müellif toplam 18 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Türk Tarihi ve Medeniyeti, Fıkıh, İslâm Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABDÜLAZÎZ el-ALEVÎ
Alevî (Filâlî) hânedanına mensup Fas sultanı (1894-1908).
ABDÜLAZÎZ b. SUÛD
Bugünkü Suudi Arabistan Devleti ve Krallığı’nın kurucusu.
ABDÜSSETTÂR EFENDİ, Kırımlı
Fıkıh âlimi, Mecelle Cemiyeti üyesi.
ADLİYE NEZÂRETİ
Osmanlı Devleti’nde Avrupa tarzında teşkil edilen ve bugün Adalet Bakanlığı’na tekabül eden kuruluş.
AHMED HÂLİD EFENDİ
Türk hukuk âlimi, Mecelle Cemiyeti âzası.
AHMED HİLMİ EFENDİ
Türk hukuk âlimi, Mecelle Cemiyeti âzası.
AHMED HULÛSİ EFENDİ
Devlet adamı ve Mecelle Cemiyeti âzası.
AHMED el-MANSÛR
Fas sultanı (1578-1603).
BAĞDATLI MUHAMMED EMİN EFENDİ
Tanzimat devri Osmanlı ulemâsından, Mecelle Cemiyeti âzası.
BAKT
Halife Hz. Ömer zamanından XIII. yüzyılın sonuna kadar Nûbe hıristiyanlarının Mısır valisine ödediği vergi.
CEALİYYÛN
Sudan’da bir kabile grubu.
CERÎDE-i ADLİYYE
Osmanlı Devleti Adliye Nezâreti tarafından çıkarılan ve Cumhuriyet döneminde Adalet Bakanlığı’nca değişik adlarla yayımı sürdürülen dergi.
CERÎDE-i MEHÂKİM
Osmanlı Devleti Adliye Nezâreti’nin yayın organı.
CÜRMÛZÎ
Yemenli tarihçi.
HÂDİMÜ’l-HAREMEYN
Abbâsîler’den sonra kurulan bazı İslâm devletleri hükümdarlarının ve özellikle I. Selim’den itibaren Osmanlı padişahlarının resmî unvanlarından biri.
HASAN PAŞA, Yemenli
Yemen beylerbeyi.
RUMÛZÎ
Osmanlı şairi, tarihçi.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER