AHMED PAŞA, Bursalı - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHMED PAŞA, Bursalı ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şeyhi
MUSLİHUDDİN MUSTAFA
Zeyniyye tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusu, Şeyh Vefâ diye tanınan mutasavvıf, âlim ve şair.
Etkilendiği şairlerden
SELMÂN-ı SÂVECÎ
İranlı şair.
Bir dönem kendisine musahiplik, hocalık ve vezirlik yaptığı padişah
MEHMED II
Osmanlı padişahı (1444-1446, 1451-1481).
Sancak beyliğini yaptığı ve Divan’ını hazırlatan padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Şiirlerine nazîre yazdığı şair
ALİ ŞÎR NEVÂÎ
Klasik Çağatay edebiyatının tesirleri Osmanlı edebiyatı sahasında da devam etmiş en büyük şairi; devlet adamı.
Kendisine nazîre yazan şairlerden
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Şiir yazdığı nazım türlerinden
IYDİYYE
Divan edebiyatında ramazan ve kurban bayramları vesilesiyle yazılmış kaside.
Şiirlerinde kullandığı nazım biçimlerinden
TERCİİBEND
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bentlerden oluşan nazım şekli.
Divan'ı hakkında eser yazan edebiyatçı
TÂHİRÜLMEVLEVÎ
Edebiyat tarihçisi, yazar ve şair.
İçerisinde şiirlerine yer verilen eser
MİFTÂHU’t-TEŞBÎH
Muîdî’nin (X./XVI. yüzyıl) divan şiirinde kullanılan teşbihlere dair eseri.
Şiir yazdığı nazım türlerinden
NEVRÛZİYYE
Nesib bölümünde Nevruz’un ve baharın anlatıldığı kaside türü.
Etkilendiği şairlerden
KEMÂL-i HUCENDÎ
Mutasavvıf-şair.
Etkilendiği şairlerden
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
Etkilendiği şairlerden
KÂTİBÎ, Şemseddin
İranlı şair.
Etkilendiği şairlerden
MELÎHÎ
Fâtih Sultan Mehmed devri divan şairi.
Kendisine nazîre yazan şairlerden
NECÂTÎ BEY
Divan şiirinin temelini atan en büyük sanatkârlardan.
Kendisine nazîre yazan şairlerden
KASIM PAŞA, Cezerî
Fâtih Sultan Mehmed ve II. Bayezid dönemi devlet adamı ve şairlerinden.
Kendisine nazîre yazan şairlerden
ÂHÎ, Benli Hasan
Divan şairi.
Kendisine nazîre yazan şairlerden
LÂMİÎ ÇELEBİ
Daha çok Molla Câmî’den yaptığı çevirilerle tanınan divan şairi ve Nakşibendî şeyhi.
Kendisine nazîre yazan şairlerden
USÛLÎ
Divan şairi, mutasavvıf.
Kendisine nazîre yazan şairlerden
ÂRİFÎ HÜSEYİN ÇELEBİ
Divan şairi ve hattat.
Kendisinden etkilenen isim
MÜNÎRÎ AMÂSÎ
Divan şairi.
Divan’ıyla ilgili tenkitli neşir yapan isim
TARLAN, Ali Nihad
Divan edebiyatı araştırmacısı, şair ve yazar.
Divan'ıyla ilgili doktora çalışması yapan isim
TOLASA, Harun
Divan edebiyatı üzerindeki araştırmalarıyla tanınan bilim adamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER