AHMED VEFKİ EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AHMED VEFKİ EFENDİ

Müellif:
AHMED VEFKİ EFENDİ
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 22.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-vefki-efendi
NURİ ÖZCAN, "AHMED VEFKİ EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahmed-vefki-efendi (22.04.2024).
Kopyalama metni

Türk mûsikisi tarihinde Drağman müezzini ve Drağman zâkiri lakaplarıyla Şöhret bulmuştur. İstanbul’da Üsküdar’da doğdu. Babasının adı Ramazan’dır. İlk yılları ve tahsili hakkında bilgi yoktur. Gençlik yıllarında, Halvetiyye’den Drağman Tekkesi şeyhi ve aynı zamanda eniştesi olan Îsâ Mahvî Efendi’ye intisap etti. Ondan ve Şehremini’de Hulvî Efendi Tekkesi şeyhi Derviş Ali Şîruganî’den tarikat terbiyesi ve bilgisi alarak kendini yetiştirdi. Bu arada Drağman Tekkesi başmüezzinliği ve zâkirliği, ardından zâkirbaşılığı ile görevlendirildi. Bir müddet sonra Kasımpaşa’da Çorlulu Ali Paşa Camii cuma vâizliğine tayin edildi. Hayatının son yıllarında, bu vazifelerinin yanında Eyüp Nişancası’ndaki Sivâsî Tekkesi şeyhliğinin vekâleti de ona verildi. 1161’de Sivâsî Tekkesi’ndeki odasında vefat etti. Mezarı tekkenin hazîresindedir. Tuhfe-i Hattâtîn’de 1165 olarak kaydedilen vefat tarihi yanlıştır.

Ahmed Vefki Efendi’nin tasavvufî sahadaki ilmî seviyesi manzumelerine de aksetmiştir. Şiirlerinde Vefkî ve Derviş Ahmed mahlaslarını kullanmış, ancak mürettep bir divanına bugüne kadar rastlanmamıştır. Hat ve mûsiki ile de meşgul olmuş, özellikle dinî sahadaki besteleriyle ün kazanmıştır. Mûsikide Derviş Ali Şîruganî’den faydalanmış, ta‘lik hattını ve Süleyman Çelebi’nin bestelenmiş mevlidini, hattat ve mûsikişinas Zeyrek Camii müezzini Hüseyin Efendi’den meşketmiştir. Bestelerine daha çok Drağman zâkiri Ahmed başlığı ile çeşitli el yazması güfte mecmualarında rastlanmakta ise de bunlardan ancak bir tevşîh ile bir ilâhisi zamanımıza ulaşmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Selâtîn, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1375, vr. 29a-b.

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Mecmûa-i İlâhiyyât, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3397, vr. 52a, 147a.

a.mlf., Tuhfe, s. 642, 659-660.

, s. 490-491.

Mehmed Şükrî, Mecmûa-i İlâhiyyât (İsmail E. Erünsal özel kitaplığı), s. 34.

Türk Musikisi Klasiklerinden İlâhîler: Mevlut Tevşihleri, İstanbul 1931 (İstanbul Konservatuvarı neşriyatı), I, 26-27.

, I, 147, 158-159.

, III, 78-79, 1053; V, 323-324.

, I, 56-57.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 158 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER