ÂİŞE bint MUHAMMED - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂİŞE bint MUHAMMED

عائشة بنت محمد
Müellif:
ÂİŞE bint MUHAMMED
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 07.12.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/aise-bint-muhammed
MÜCTEBA UĞUR, "ÂİŞE bint MUHAMMED", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aise-bint-muhammed (07.12.2022).
Kopyalama metni

723’te (1323) Dımaşk’ta doğdu. Henüz dört yaşlarında iken Ahmed b. Ebû Tâlib el-Haccâr’dan Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’yi, daha sonra Şerefeddin Abdullah b. Hasan’dan Ṣaḥîḥ-i Müslim’i dinleyerek hadis tahsil etmeye başladı. Babasından ve ayrıca devrinin meşhur âlimi Ebû Bekir er-Râzî’den İbn Hişâm’ın es-Sîre’si ile Dârimî’nin es-Sünen’i gibi bazı önemli kitapları okuyarak icâzet aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra bütün vaktini hadis okutmaya ve icâzetini aldığı kitapları rivayet etmeye ayırdı. İbn Hacer el-Askalânî kendisinden Ṣaḥîḥ-i Buḫârî başta olmak üzere birkaç kitap okumuştur.

Âişe bint Muhammed, Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’nin rivayet tariklerini kendisinde toplamış olan Hâfız el-Haccâr’dan bu kitabı rivayet edenlerin sonuncusudur. Hanbelî mezhebine mensup olan Âişe Bağdat’ta vefat etti (Rebîülevvel 816 / Haziran 1413). İki kardeşi Fâtıma ve Zeyneb de devrinin ileri gelen hadis âlimlerindendi.


BİBLİYOGRAFYA

, VII, 132-133.

, XII, 81.

, VII, 120-121.

Kehhâle, Aʿlâmü’n-nisâʾ, Dımaşk 1378/1959, III, 187-188.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 206 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER