ÂİŞE bint MUHAMMED

عائشة بنت محمد
Müellif:
ÂİŞE bint MUHAMMED
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 01.04.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/aise-bint-muhammed
MÜCTEBA UĞUR, "ÂİŞE bint MUHAMMED", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aise-bint-muhammed (01.04.2020).
Kopyalama metni
723’te (1323) Dımaşk’ta doğdu. Henüz dört yaşlarında iken Ahmed b. Ebû Tâlib el-Haccâr’dan Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’yi, daha sonra Şerefeddin Abdullah b. Hasan’dan Ṣaḥîḥ-i Müslim’i dinleyerek hadis tahsil etmeye başladı. Babasından ve ayrıca devrinin meşhur âlimi Ebû Bekir er-Râzî’den İbn Hişâm’ın es-Sîre’si ile Dârimî’nin es-Sünen’i gibi bazı önemli kitapları okuyarak icâzet aldı. Tahsilini tamamladıktan sonra bütün vaktini hadis okutmaya ve icâzetini aldığı kitapları rivayet etmeye ayırdı. İbn Hacer el-Askalânî kendisinden Ṣaḥîḥ-i Buḫârî başta olmak üzere birkaç kitap okumuştur.

Âişe bint Muhammed, Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’nin rivayet tariklerini kendisinde toplamış olan Hâfız el-Haccâr’dan bu kitabı rivayet edenlerin sonuncusudur. Hanbelî mezhebine mensup olan Âişe Bağdat’ta vefat etti (Rebîülevvel 816 / Haziran 1413). İki kardeşi Fâtıma ve Zeyneb de devrinin ileri gelen hadis âlimlerindendi.

BİBLİYOGRAFYA
İbn Hacer, İnbâʾüʾl-ġumr bi-enbâʾi’l-ʿumr (nşr. Abdullah b. Ahmed el-Alevî – Muhammed Sâdıkuddin el-Ensârî), Haydarâbâd 1396/1976 ⟶ Beyrut 1406/1986, VII, 132-133; Sehâvî, eḍ-Ḍavʾü’l-lâmiʿ, XII, 81; İbnü’l-İmâd, Şeẕerât, VII, 120-121; Kehhâle, Aʿlâmü’n-nisâʾ, Dımaşk 1378/1959, III, 187-188.
Bu madde ilk olarak 1989 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2. cildinde, 206 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.