AKÇURA, Yusuf - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AKÇURA, Yusuf ile İLİŞKİLİ MADDELER

Benimsediği siyasi ideoloji
TÜRKÇÜLÜK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde entelektüel düzeyde başlayan, daha sonra siyasal ve ideolojik boyut kazanan hareket, pantürkizm.
Yöneticiliğini yaptığı dergi
TÜRK YURDU
1911 yılından itibaren İstanbul ve Ankara’da yayımlanan Türkçü dergi.
Yazarlık yaptığı dergilerden
ŞÛRÂ-yı ÜMMET
İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin yayın organı olarak 1902-1910 yılları arasında yayımlanan siyasî dergi.
Yazarlık yaptığı dergilerden
SEBÎLÜRREŞÂD
Mehmed Âkif’in desteği ve başyazarlığında Eşref Edip Fergan’ın yayımladığı dergi.
Yazısının yer aldığı yayım faaliyeti
NEVSÂL-i MİLLÎ
Edebî ve içtimâî muhtevalı yıllık.
Kırım'da çalıştığı gazete
TERCÜMAN
Gaspıralı İsmâil Bey tarafından Kırım’da yayımlanan Türkçe-Rusça gazete.
Üç Tarz-ı Siyâset adlı eseri üzerine değerlendirme yazan isim
TURAN, Ali
Türk düşüncesinin önde gelen temsilcilerinden, bilim adamı, şair ve ressam.
Üç Tarz-ı Siyâset adlı eserini tenkit eden isim
ALİ KEMAL
Gazeteci, yazar, edebiyat ve siyaset adamı.
Rusya Türkleri'nin siyasi birliği için birlikte çalıştığı isimlerden
ABDÜRREŞİD İBRAHİM
Rusya Türkleri’nin ilk siyasî temsilcisi, İslâmcı gazeteci-yazar, seyyah.
Birlikte dernek faaliyetleri yürüttüğü isimlerden
İZBUDAK, Veled Çelebi
Dil âlimi, son dönem Mevlevî şeyhlerinden.
Birlikte dernek faaliyetleri yürüttüğü isimlerden
MÛSÂ AKYİĞİTZÂDE
II. Meşrutiyet döneminin Türkçü fikir adamı, yazar.
Dârülfünun ıslah çalışmalarında birlikte bulunduğu isimlerden
BALTACIOĞLU, Ismayıl Hakkı
Eğitimci, yazar ve hattat.
Paris'te tanıştığı ilim adamı
ARSAL, Sadri Maksudi
Kazan Türkleri arasında yetişen tanınmış siyaset ve ilim adamı.
Paris'te tanıştığı siyaset adamı
AHMED RIZÂ
Jön Türk hareketi liderlerinden ve Türk siyaset adamı.
Mısır’da tanıştığı isim
TAYMAS, Abdullah Battal
Kazan Türkleri’nden bilim ve siyaset adamı, gazeteci, yazar.
İstanbul’da görüştüğü isim
KERÎMÎ, Fâtih
Tatar Türkleri’nden, yazar, gazeteci ve nâşir.
Etkilendiği fikir adamı
MAĞMÛMÎ, Şerefeddin
Hekim, yazar ve siyaset adamı.
Çağdaşı
YURDAKUL, Mehmet Emin
Türk millî şairi.
Çağdaşı
RESULZÂDE, Mehmed Emin
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı.
Çağdaşı
TEKİNALP
Gazeteci, yazar, fikir ve siyaset adamı.
Çağdaşı
YURDAKUL, Mehmet Emin
Türk millî şairi.
Biyografisini hazırlayan isim
TEMİR, Ahmet
Türk dili ve Moğolca üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan Türkolog.
İçinde yer aldığı hareket
CEDÎDCİLİK
XIX. yüzyılın sonuna doğru Rusya müslümanları arasında eğitim ve kültür alanında başlayan yenileşme hareketi.
Katıldığı faaliyet
MÜSLÜMAN KONGRELERİ
Rusya Türkleri’nin 1905-1917 yılları arasında dinî, siyasî ve içtimaî haklar elde etmek amacıyla düzenledikleri toplantılar.
Katıldığı siyasi hareket
JÖN TÜRKLER
Daha çok II. Abdülhamid dönemindeki siyasî muhalefet hareketleri ve bu hareketlere katılan kişi ve gruplar için kullanılan bir tabir.
Kurucuları arasında yer aldığı oluşum
TÜRK OCAĞI
II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkçülüğü savunan dernek.
Başkanlığını yaptığı kurum
TÜRK TARİH KURUMU
Türk tarihini araştırmak üzere oluşturulan kurum.
Üyeliğini yaptığı oluşum
TÂRÎH-i OSMÂNÎ ENCÜMENİ
Tarih araştırmaları yapmak amacıyla 1909’da kurulan cemiyet.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER