AKĪDETÜ İBN DAKĪKI’l-ÎD

عقيدة ابن دقيق العيد
AKĪDETÜ İBN DAKĪKI’l-ÎD
Müellif: YUSUF ŞEVKİ YAVUZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 04.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/akidetu-ibn-dakikil-id
YUSUF ŞEVKİ YAVUZ, "AKĪDETÜ İBN DAKĪKI’l-ÎD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/akidetu-ibn-dakikil-id (04.07.2020).
Kopyalama metni

Kâtib Çelebi tarafından İbn Dakīkul‘îd’e nisbet edilen (bk. , II, 1157) risâle ilâhiyyât*, nübüvvât*, sem‘iyyât* ve imâmet konularından oluşur. Âlemin yaratılışı bahsi ile başlayan ilâhiyyât kısmında, hudûs delili açıklandıktan sonra Allah’ın sıfatları, yön ve mekândan tenzihi, istivâ*, irade hürriyeti, Allah’ın görülmesi (rü’yetullah*), kulların fiilleri ve Allah hakkında mecburiyet (vücûb* alellah) fikrinin reddi gibi konular anlatılır. Nübüvvât kısmında, peygamberliğin mûcize ile ispatı, Hz. Muhammed’in nübüvveti ve Kur’an’ın i‘câz* yönleri kısaca zikredilir. Risâle, nasların bildirdiği ve aklın mümkün gördüğü sem‘iyyât konularını sıraladıktan sonra ilk dört halifenin fazilet sırası ve imâmetin şartları bahsiyle sona erer. Eserin bugüne kadar rastlanan tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir (Şehid Ali Paşa, nr. 1803/3).

Sekiz varaktan oluşan risâlenin büyük bir kısmı Allah’ın sıfatları konusuyla ilgilidir. Ehl-i sünnet akîdesini işleyen bu küçük risâlenin bilinen tek şerhi İbrâhim b. Ebû Şerîf el-Kudsî’nin el-ʿİḳdü’n-nażîd adlı eseridir.

 
BİBLİYOGRAFYA

İbn Dakīkul‘îd, ʿAḳīde, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1803/3, vr. 60b vd.

, II, 1157.

, I, 25.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul'da basılan 2. cildinde, 257 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER