ALEVİYYE

العلوية
Müellif:
ALEVİYYE
Müellif: SÜLEYMAN ULUDAĞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 10.04.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/aleviyye--hadramut
SÜLEYMAN ULUDAĞ, "ALEVİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aleviyye--hadramut (10.04.2020).
Kopyalama metni
Hadramut’ta yaşayan Alevî oğullarının soyu, Alevî b. Ubeydullah b. Ahmed el-Urayzî (VI./XII. asır) vasıtasıyla Ca‘fer es-Sâdık’a ulaşır. Ubeydullah’ın oğlu Alevî’ye nisbetle onun soyundan gelenlere Bâ Alevî* (Benî Alevî, Âl-i Bâ Alevî) denilmiştir. Şillî, el-Meşreʿu’r-revî fî menâḳıbı Benî ʿAlevî adlı eserinde bu aile hakkında geniş bilgi verir. Fazl b. Gavs el-Alevî, Îżâḥu’l-esrâr’da tarikatın evrâd* ve ezkâr*ının âyet ve hadislerden derlendiğini, mensuplarının herkesten farklı şekilde giyinmemeye dikkat ettiklerini söyleyerek görünüş ve şekil açısından onlarla ulemâ arasında bir ayrılık bulunmadığını belirtir. Gavs el-Alevî’ye göre Aleviyye tarikatı mensupları şer‘î emirlere eksiksiz bağlı olanları, keşf ve keramet sahibi olup olmamalarına bakmaksızın velî sayarlar.

BİBLİYOGRAFYA
Şillî, el-Meşreʿu’r-revî fî menâḳıbı Benî ʿAlevî, Kahire 1319; Fazl b. el-Alevî, Îżâḥu’l-esrâri’l-ʿulviyye ve minhâci’s-sâdeti’l-ʿAleviyye, Kahire 1316; O. Löfgren, “Bā ʿAlawī”, EI2 (İng.), I, 828-830.
Bu madde ilk olarak 1989 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2. cildinde, 370 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.