ALEVİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALEVİYYE

العلويّة
Müellif:
ALEVİYYE
Müellif: SÜLEYMAN ULUDAĞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 15.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/aleviyye--hadramut
SÜLEYMAN ULUDAĞ, "ALEVİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aleviyye--hadramut (15.06.2024).
Kopyalama metni

Hadramut’ta yaşayan Alevî oğullarının soyu, Alevî b. Ubeydullah b. Ahmed el-Urayzî (VI./XII. asır) vasıtasıyla Ca‘fer es-Sâdık’a ulaşır. Ubeydullah’ın oğlu Alevî’ye nisbetle onun soyundan gelenlere Bâ Alevî (Benî Alevî, Âl-i Bâ Alevî) denilmiştir. Şillî, el-Meşreʿu’r-revî fî menâḳıbı Benî ʿAlevî adlı eserinde bu aile hakkında geniş bilgi verir. Fazl b. Gavs el-Alevî, Îżâḥu’l-esrâr’da tarikatın evrâd ve ezkârının âyet ve hadislerden derlendiğini, mensuplarının herkesten farklı şekilde giyinmemeye dikkat ettiklerini söyleyerek görünüş ve şekil açısından onlarla ulemâ arasında bir ayrılık bulunmadığını belirtir. Gavs el-Alevî’ye göre Aleviyye tarikatı mensupları şer‘î emirlere eksiksiz bağlı olanları, keşf ve keramet sahibi olup olmamalarına bakmaksızın velî sayarlar.


BİBLİYOGRAFYA

Şillî, el-Meşreʿu’r-revî fî menâḳıbı Benî ʿAlevî, Kahire 1319.

Fazl b. el-Alevî, Îżâḥu’l-esrâri’l-ʿulviyye ve minhâci’s-sâdeti’l-ʿAleviyye, Kahire 1316.

O. Löfgren, “Bā ʿAlawī”, , I, 828-830.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 370 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER