ALİ RÂMÎTENÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ RÂMÎTENÎ

عليّ راميتني
Müellif:
ALİ RÂMÎTENÎ
Müellif: SÜLEYMAN ULUDAĞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 17.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-ramiteni
SÜLEYMAN ULUDAĞ, "ALİ RÂMÎTENÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-ramiteni (17.04.2024).
Kopyalama metni

Buhara yakınlarında bulunan Râmîten (Râmeyten) kasabasında doğdu. Mahmûd-ı Fağnevî’ye intisap etti. Ahmed Yesevî ve Seyyid Ahmed Atâ ile görüştü. Alâüddevle-i Simnânî ile mektuplaştı. Yüz otuz yıl yaşadığı rivayet edilen Ali Râmîtenî, büyük oğlu Hâce İbrâhim sağ olduğu halde, vefat ederken yerine halife olarak küçük oğlu Hâce Muhammed’i bıraktı. Müridleri kendisine Hâce-i Büzürg (büyük hoca), Hâce Muhammed’e ise Hâce-i Hurd (küçük hoca) derlerdi. Oğlu Hâce Muhammed’den başka Hâce Muhammed Külâhdûz, Hâce Muhammed Bâverdî, Hâce Muhammed Hallâc, Hâce Muhammed Baba Simmâsî adlı dört halifesi daha vardır. Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend, Ali Râmîtenî’nin halifelerinden Muhammed Baba Simmâsî’nin mürididir.

Hâce Azîzân lakabıyla meşhur olan ve Azîzân tarikatının kurucusu sayılan Ali Râmîtenî, zikir telkini konusunda cehrî ve hafî iki ayrı usul uygulamış, daha sonra Nakşibendiyye’de hafî zikir esas alınarak cehrî zikir terkedilmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, II, vr. 273b.

, s. 53.

, s. 413.

Abdülmecid el-Hânî, el-Ḥadâʾiḳu’l-verdiyye, Kahire 1308, s. 120.

, II, 182.

Hasan Lutfi Shushud, Masters of Wisdom of Central Asia (trc. Muhtar Holland), Oxford 1983, s. 30-32.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 436 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER