AMR b. HUREYS

عمرو بن حريث
Müellif:
AMR b. HUREYS
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 01.04.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-hureys
MÜCTEBA UĞUR, "AMR b. HUREYS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-hureys (01.04.2020).
Kopyalama metni
Hicretten yaklaşık iki yıl önce veya Bedir günü doğduğuna dair rivayetler vardır. Ancak, Medine’de Hz. Peygamber’in, elindeki okla bir ev yeri çizdikten sonra ona, “Bunu sana veriyorum” (Ebû Dâvûd, “Harâc ve İmâre”, 34) dediği dikkate alınırsa, o zaman yaşının pek de küçük olmadığı anlaşılır. Babası ve kardeşi Saîd de sahâbîdir. Kureyş’in bir kolu olan Benî Mahzûm kabilesine nisbet edilerek el-Mahzûmî diye anılır. Hz. Peygamber, çok küçük yaşta huzuruna getirilen Amr’ın başını okşamış, alışverişinin bereketli olması için dua etmiştir. Bu dua bereketiyle Amr daha sonraları yerleştiği Kûfe’nin en büyük zenginlerinden biri olmuştur. Kûfe kurulduktan hemen sonra oraya göç eden Amr, Kûfe Mescidi yanında bir taraftan ibrişim ve elbise ticaretinin, öte yandan dinî ve edebî sohbetlerin merkezi olan büyük bir bina yaptırdı. Emevîler’in Irak valisi Ziyâd b. Ebû Süfyân, kışı geçirmek üzere Basra’ya gittiğinde yerine Amr’ı vekil bırakırdı.

Amr b. Hureys ticaretin yanı sıra hadis rivayetiyle de meşgul olmuştu. Doğrudan Hz. Peygamber’den, ayrıca Hz. Ebû Bekir, Ömer, Ali, İbn Mes‘ûd ve kardeşi Saîd’den rivayetleri vardır. Kendisinden başta oğlu Ca‘fer olmak üzere Kûfe hadis ekolünün tanınmış muhaddisleri rivayette bulunmuşlardır. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde (IV, 306-307) yer almaktadır.

BİBLİYOGRAFYA
Müsned, IV, 306-307; Ebû Dâvûd, “Ḫarâc ve İmâre”, 36; İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, VI, 23; Buhârî, et-Târîḫu’l-kebîr, VI, 305; İbn Hibbân, Meşâhîr, s. 46; a.mlf., Kitâbü’s-Sikat, Haydarâbâd 1393-99/1973-79, III, 272; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-gabe, IV, 213-214; Zehebî, Aʿlâmü’n-nübelâʾ, III, 417-419; a.mlf., Tecrîdü esmâi’s-sahâbe, Kahire 1971, I, 404; İbn Hacer, el-İṣâbe (Bicâvî), IV, 619; a.mlf., Tehẕîbü’t-Tehẕîb, VIII, 17; Wensinck, el-Muʿcem, VIII, 209.
Bu madde ilk olarak 1991 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 3. cildinde, 85 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.