AMR b. HUREYS - TDV İslâm Ansiklopedisi

AMR b. HUREYS

عمرو بن حريث
Müellif:
AMR b. HUREYS
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 16.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-hureys
MÜCTEBA UĞUR, "AMR b. HUREYS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-hureys (16.06.2024).
Kopyalama metni

Hicretten yaklaşık iki yıl önce veya Bedir günü doğduğuna dair rivayetler vardır. Ancak, Medine’de Hz. Peygamber’in, elindeki okla bir ev yeri çizdikten sonra ona, “Bunu sana veriyorum” (Ebû Dâvûd, “Ḫarâc ve İmâre”, 34) dediği dikkate alınırsa, o zaman yaşının pek de küçük olmadığı anlaşılır. Babası ve kardeşi Saîd de sahâbîdir. Kureyş’in bir kolu olan Benî Mahzûm kabilesine nisbet edilerek el-Mahzûmî diye anılır. Hz. Peygamber, çok küçük yaşta huzuruna getirilen Amr’ın başını okşamış, alışverişinin bereketli olması için dua etmiştir. Bu dua bereketiyle Amr daha sonraları yerleştiği Kûfe’nin en büyük zenginlerinden biri olmuştur. Kûfe kurulduktan hemen sonra oraya göç eden Amr, Kûfe Mescidi yanında bir taraftan ibrişim ve elbise ticaretinin, öte yandan dinî ve edebî sohbetlerin merkezi olan büyük bir bina yaptırdı. Emevîler’in Irak valisi Ziyâd b. Ebû Süfyân, kışı geçirmek üzere Basra’ya gittiğinde yerine Amr’ı vekil bırakırdı.

Amr b. Hureys ticaretin yanı sıra hadis rivayetiyle de meşgul olmuştu. Doğrudan Hz. Peygamber’den, ayrıca Hz. Ebû Bekir, Ömer, Ali, İbn Mes‘ûd ve kardeşi Saîd’den rivayetleri vardır. Kendisinden başta oğlu Ca‘fer olmak üzere Kûfe hadis ekolünün tanınmış muhaddisleri rivayette bulunmuşlardır. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde (IV, 306-307) yer almaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 306-307.

Ebû Dâvûd, “Ḫarâc ve İmâre”, 36.

, VI, 23.

, VI, 305.

, s. 46.

a.mlf., , III, 272.

, IV, 213-214.

, III, 417-419.

a.mlf., Tecrîdü esmâʾi’ṣ-ṣaḥâbe, Kahire 1971, I, 404.

, IV, 619.

a.mlf., , VIII, 17.

, VIII, 209.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 85 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER