AMR b. HAZM

عمرو بن حزم
Müellif:
AMR b. HAZM
Müellif: SELMAN BAŞARAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 09.07.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-hazm
SELMAN BAŞARAN, "AMR b. HAZM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amr-b-hazm (09.07.2020).
Kopyalama metni
On beş yaşında iken katıldığı Hendek Savaşı’ndan önceki hayatı hakkında bilgi yoktur. Bundan sonra yapılan bütün savaşlara iştirak etmiştir. Hatta Tebük Seferi’nde Hz. Peygamber hakkında, “Peygamber olduğunu, gökten haber verdiğini iddia ediyor, ama kayıp devesinin nerede olduğunu bilmiyor” diye söz eden münafığı, grup kumandanı olan kardeşi Umâre b. Hazm’a haber vermiştir. Hicretin onuncu yılında Hâlid b. Velîd’in aracılığıyla müslüman olan Necran’daki Hâris b. Kâ‘b oğullarına Hz. Peygamber Amr b. Hazm’ı âmil* olarak göndermiş, dinî esasları, Kur’an’ı öğretmek ve zekât toplamakla görevlendirmiştir. Orada yapacağı işleri belirten bir de tâlimatnâme yazdırıp kendisine vermiştir. Bu tâlimatnâmede dinin emirleri ve yasaklarıyla zekât, diyet ve cezaî konular yer almıştır. Hz. Peygamber’in vefatında Amr Necran’da bulunuyordu. Esved el-Ansî’nin İslâm’dan ayrılıp peygamberlik davasına kalkışmasına bizzat şahit olmuştur. Hz. Osman’la kapı bir komşu olan Amr b. Hazm, Osman’a karşı ayaklananlara evinin kapısını açmış, halifeyi şehid edenler onun evinden öbür tarafa geçmişlerdir (bk. Taberî, IV, 383, 393). Oğlu Yezîd’e biat edilmesini isteyen Muâviye’ye de şiddetle karşı çıkmıştır.

Kendisinden oğlu Muhammed, karısı Sevde bint Hârise, Nadr b. Abdullah es-Sülemî ve Ziyâd b. Nuaym el-Hadramî hadis rivayet etmişlerdir. Onun vasıtasıyla nakledilen hadisler Ebû Dâvûd, Nesâî, İbn Mâce ve Dârimî’nin Sünen’leriyle İmam Mâlik’in el-Muvaṭṭaʾında ve İbn Hibbân’ın Ṣaḥîḥ’inde yer almıştır.

Ailesine Hz. Peygamber tarafından zehirli hayvan sokmasına karşı, ayrıca nazar ve kulak ağrısı için nefes etme (rukye) izni verilen Amr’ın Hz. Ömer devrinde vefat ettiği ileri sürülmüşse de, Yezîd’e biat edilmesi hususunda Muâviye’ye karşı çıktığı dikkate alınırsa, 51-54 (671-674) yılları arasında öldüğüne dair rivayetler kuvvet kazanmaktadır.

BİBLİYOGRAFYA
Vâkıdî, el-Meġāzî, III, 1010; İbn Hişâm, es-Sîre, IV, 241-243; III, 70; İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, I, 267; III, 486; V, 69; Belâzürî, Fütûḥ (Rıdvân), s. 80-81; Taberî, Târîḫ (Ebü’l-Fazl), III, 128-130, 228; IV, 383, 385, 393; İbn Abdülber, el-İstîʿâb, II, 517; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III, 496; a.mlf., Üsdü’l-ġābe, IV, 214; İbn Hacer, el-İṣâbe, II, 532; a.mlf., Tehẕîbü’t-Tehẕîb, VIII, 20-21; Tecrid Tercemesi, V, 55-56; XII, 87; M. Âsım Köksal, İslâm Tarihi, İstanbul 1981, X, 42-57.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul'da basılan 3. cildinde, 84-85 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER