ANTÂKÎ, Ali b. Muhammed - TDV İslâm Ansiklopedisi

ANTÂKÎ, Ali b. Muhammed

علي بن محمّد الأنطاكي
Müellif:
ANTÂKÎ, Ali b. Muhammed
Müellif: EMİN IŞIK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 18.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/antaki-ali-b-muhammed
EMİN IŞIK, "ANTÂKÎ, Ali b. Muhammed", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/antaki-ali-b-muhammed (18.07.2024).
Kopyalama metni

299’da (911-12) Antakya’da doğdu. Burada İbrâhim b. Abdürrezzâk’tan arz ve semâ yoluyla kıraat öğrendi. 950’de annesiyle birlikte hacca gitti. Hac dönüşü Şam’da hocasının vefatını öğrenince Antakya’ya dönmekten vazgeçip Kahire’ye gitmeye karar verdi ve oraya yerleşti. Uzun süre Kahire’de kıraat okuttu. Endülüs Hükümdarı Müstansır-Billâh’ın ricası üzerine Endülüs’e giderek (963) Kurtuba’ya yerleşti ve 29 Rebîülevvel 377 (29 Temmuz 987) tarihinde orada vefat etti.

Kıraat ilminde Endülüs’ün önde gelen âlimlerinden biri olan Antâkî, Şâfiî fıkhında ve hesapta da bilgi sahibiydi. Otuz yıl kadar derslerine devam ettiği hocası İbrâhim b. Abdürrezzâk’tan başka Muhammed b. Nadr b. Ahrem, Ahmed b. Muhammed b. Haşîş, Muhammed b. Ca‘fer el-Bağdâdî, Ahmed b. Sâlih el-Bağdâdî’den ders almıştır. Kendisinden kıraat ilminde faydalananlar arasında meşhur Endülüslü tarihçi İbnü’l-Faradî, Ebü’l-Ferec el-Heysem b. Ahmed es-Sabbâğ, İbrâhim b. Mübeşşir, Utbe b. Abdülmelik, Ubeydullah b. Seleme b. Hazm gibi âlimler bulunmaktadır. Bunlardan Ubeydullah b. Seleme’nin meşhur kıraat âlimi Ebû Amr ed-Dânî’nin hocası olduğu dikkate alınırsa, Antâkî’nin Dânî’nin kaynakları arasında birinci sırada yer aldığı anlaşılır. Yedi kıraat imamından biri olan Nâfi‘in râvisi Verş’in kıraatini el-Uṣûl fî ḳırâʾati Verş adlı eserinde tesbit eden Antâkî’nin Risâle fi’l-vaḳf (Tunus, Zeytûniye Ktp., I/167) adlı bir başka eseri de vardır.


BİBLİYOGRAFYA

İbnü’l-Faradî, Târîḫu ʿulemâʾi’l-Endelüs, Kahire 1966, I, 316.

, II, 308-309.

, I, 342-343.

, III, 468.

, I, 83.

, I, 564.

, III, 144.

, II, 980.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 227 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER