ASHÂBÜ’l-MİÎN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ASHÂBÜ’l-MİÎN

أصحاب المئين
Müellif:
ASHÂBÜ’l-MİÎN
Müellif: ABDULLAH AYDINLI
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 28.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ashabul-miin
ABDULLAH AYDINLI, "ASHÂBÜ’l-MİÎN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ashabul-miin (28.02.2024).
Kopyalama metni

Bakī b. Mahled’in el-Müsned’ine göre bunlar on bir kişidir: Abdullah b. Mes‘ûd (848 hadis), Abdullah b. Amr b. Âs (700 hadis), Ömer b. Hattâb (573 hadis), Ali b. Ebû Tâlib (536 hadis), Ümmü Seleme (378 hadis), Ebû Mûsâ el-Eş‘arî (360 hadis), Berâ b. Âzib (305 hadis), Ebû Zer el-Gıfârî (281 hadis), Sa‘d b. Ebû Vakkās (271 hadis), Ebû Ümâme el-Bâhilî (250 hadis) ve Huzeyfe b. Yemân (225 hadis). Ashâbü’l-miînin rivayet ettiği hadis sayıları hakkında Ebû Bekir el-Berkī ve Ebû Nuaym el-İsfahânî gibi âlimler değişik rakamlar vermişlerdir.


BİBLİYOGRAFYA

Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî, Telḳīḥu fühûmi ehli’l-es̱er (nşr. Ali Hasan), Kahire 1975, s. 362-364.

M. Tayyib Okiç, Bazı Hadis Meseleleri Üzerinde Tetkikler, İstanbul 1959, s. 31.

M. Zubayr Sıddiqi, Hadîs Edebiyatı Tarihi (trc. Yusuf Ziya Kavakcı), İstanbul 1966, s. 44.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 469 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER