ÂŞIK ÇELEBİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÂŞIK ÇELEBİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Dedesi
MÜEYYEDZÂDE ABDURRAHMAN EFENDİ
Osmanlı âlimi.
Hocalarından
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Hocalarından
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Hocalarından
FENÂRÎZÂDE MUHYİDDİN ÇELEBİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Hocalarından
SÜRÛRÎ, Muslihuddin Mustafa
Osmanlı âlimi ve divan şairi.
MEŞÂİRÜ’ş-ŞUARÂ
Âşık Çelebi’nin (ö. 979/1572) Türk edebiyatı tarihinde en ön sırada gelen şairler tezkiresi.
Türkçe’ye tercüme ettiği ve zeyl hazırladığı eser
eş-ŞEKĀİKU’n-NU‘MÂNİYYE
Taşköprizâde Ahmed Efendi’nin (ö. 968/1561) Osmanlı ulemâ ve meşâyihine dair biyografik eseri.
Arapça çevirisinden Türkçe’ye tercüme ettiği eser
NASÎHATÜ’l-MÜLÛK
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) ahlâk ve siyasete dair Farsça eseri.
Eser verdiği edebî tür
GAZAVATNÂME
Özellikle Osmanlılar’da hıristiyan devletlere karşı yapılan savaşları anlatan eserlerin genel adı.
Eser verdiği edebî tür
KIRK HADİS
Çeşitli konulara dair kırk hadisi ihtiva eden eserlerin ortak adı.
Eser verdiği edebî tür
ŞEHRENGİZ
Divan edebiyatında bir şehrin güzelleri ve güzellikleri hakkında yazılan manzum eserlerin ortak adı.
Siyasetnâme türündeki eserini Türkçe’ye tercüme ettiği isim
MUHYİDDİN MEHMED, Hatibzâde
Osmanlı âlimi.
Eserini Türkçe'ye tercüme ettiği isim
İBN TEYMİYYE, Takıyyüddin
Görüş ve eleştirileriyle İslâm düşüncesinin gelişmesine tesir eden Selefî âlimi, müctehid.
Şiirine tahmiste bulunarak kendisine takdim ettiği padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Meşâirü’ş-Şuarâ’yı takdim ettiği padişah
SELİM II
Osmanlı padişahı (1566-1574).
Eserini takdim ettiği sadrazam
SOKULLU MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER