BEHCET MUSTAFA EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BEHCET MUSTAFA EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Hekimbaşılığını yaptığı padişah
SELİM III
Osmanlı padişahı (1789-1807).
Hekimbaşılığını yaptığı padişah
MAHMUD II
Osmanlı padişahı (1808-1839).
Yeğeni
HAYRULLAH EFENDİ
Reîsületıbbâ, devlet adamı, eğitimci, edip ve tarihçi.
Kardeşi
ABDÜLHAK MOLLA
Hekimbaşı, şair ve edip.
Kardeşi
HIZIR İLYAS
Târîh-i Enderûn adlı eseriyle tanınan Osmanlı tarihçisi ve kadısı.
Hekimbaşılığa tayinini tavsiye eden, daha sonra görevden alınıp sürgüne gönderilmesini sağlayan kişi
HÂLET EFENDİ
Osmanlı devlet adamı.
Mezarının bulunduğu yer
NASÛHÎ TEKKESİ
İstanbul Üsküdar’da XVII. yüzyılda kurulan, Halvetiyye’nin Nasûhiyye kolunun âsitânesi.
Teşkilatlanmasında önemli hizmetlerinin olduğu ordu
ASÂKİR-i MANSÛRE-i MUHAMMEDİYYE
Yeniçeri Ocağı’nın II. Mahmud tarafından 1826 yılında kaldırılması üzerine onun yerine kurulan yeni askerî teşkilâta verilen ad.
Önemli hizmetlerinin olduğu hadise
VAK‘A-i HAYRİYYE
Yeniçeri Ocağı’nın ilgasını ifade eden tabir.
II. Mahmud nezdinde yaptığı girişim sonucunda kurulan mektep
MEKTEB-i TIBBİYYE
Modern tıp eğitiminin verilmesi amacıyla 1827’de İstanbul’da kurulan askerî mektep.
Çabasıyla gerçekleştirilen usul
KARANTİNA
Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için insan veya hayvanların belli bir yerde gözetim altında tutulması.
Tertîb-i Eczâ adlı eserinin Nebzetü’l-menâsik adlı eseriyle bir arada basıldığı kişi
MURAD NAKŞİBENDÎ
Nakşibendî şeyhi, mesnevîhan.
III. Selim’in isteği üzerine Maẓharü’t-taḳdîs adlı eserini Târîh-i Mısır adıyla tercüme ettiği kişi
CEBERTÎ, Abdurrahman b. Hasan
ʿAcâʾibü’l-âs̱âr adlı eseriyle meşhur Mısırlı tarihçi.
Şiirlerinden örnekler bulunan eser
ÂRİF HİKMET TEZKİRESİ
Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey tarafından hazırlanan şuarâ tezkiresi.
Şiirlerinden örnekler bulunan eser
HÂTİMETÜ’l-EŞ‘ÂR
Fatîn Efendi’nin (ö. 1866) Sâlim tezkiresine zeyil olarak kaleme aldığı şuarâ tezkiresi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER