BESBES b. AMR - TDV İslâm Ansiklopedisi

BESBES b. AMR

بسبس بن عمرو
Müellif:
BESBES b. AMR
Müellif: ALİ YARDIM
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 29.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/besbes-b-amr
ALİ YARDIM, "BESBES b. AMR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/besbes-b-amr (29.02.2024).
Kopyalama metni

Adı Besbese (, I, 182-183; İbn Hacer, I, 147) veya Büseyse (Müslim, “İmâre”, 145) olarak da kaydedilmiştir; ancak Büseyse’nin onun lakabı olduğu anlaşılmaktadır. Medine civarındaki Cüheyne kabilesine mensup olup ensarın dostça münasebet kurduğu (halîf) kimselerdendir. Kaynaklar ondan, Bedir Gazvesi’nden önce gönderilen keşif kolundaki görevi vesilesiyle söz ederler.

Hz. Peygamber ordusuyla Bedir’e hareket etmeden önce Cüheyne kabilesinden Besbes b. Amr ile Adî b. Ebü’z-Zağbâ’yı (الزغباء) düşman birlikleri hakkında bilgi toplamak üzere görevlendirmişti. Besbes ile Adî, Bedir Kuyusu yakınındaki tepede develerini çökertip ellerine tulumlarını alarak su temin etme bahanesiyle kuyunun yanına gittiler. Kuyu çevresinde bulunan ve Ebû Süfyân’ın Suriye taraflarından gelecek olan kervanını bekleyen iki kızdan birinin diğerine şöyle söylediğini duydular: “Yarın veya öbür gün kervan geliyor; onlara hizmet edip kazandığım para ile senin borcunu ödeyeceğim.” Böylece kervanın henüz Bedir’e gelmediğini anlayarak bu haberi Hz. Peygamber’e ulaştırdılar. Bu konuda İbn Sa‘d değişik bir rivayete yer vermiş, Besbes ile Adî’nin Bedir’e geldikleri zaman Ebû Süfyân’ın kervanının geçip gittiğini tesbit ettiklerini ve geri dönüp durumdan Hz. Peygamber’i haberdar ettiklerini zikretmiştir (eṭ-Ṭabaḳāt, III, 496). Besbes ayrıca Hz. Ali, Zübeyr b. Avvâm ve Sa‘d b. Ebû Vakkās’la birlikte aynı maksatla Bedir Kuyusu’na tekrar gönderilmiştir. Bu defa Mekke ordusuna mensup olan ve su almak için kuyuya gelen bazı kişiler yakalanıp Hz. Peygamber’in huzuruna getirilmiş, kendilerinden askerlerin iâşesi için günde kaç deve kesildiği öğrenilerek düşman ordusunun 900-1000 civarında olduğu tahmin edilmiştir.

Uhud Gazvesi’nde de bulunduğu belirtilen Besbes’in hayatının diğer yönlerine ve ölüm tarihine dair kaynaklarda bilgi yoktur.


BİBLİYOGRAFYA

Müslim, “İmâre”, 145.

, I, 22, 40, 51, 169.

, II, 265-266, 353.

, II, 12, 15, 24; III, 496, 560.

, II, 433, 437.

, I, 180-181.

Kādî İyâz, Meşâriḳu’l-envâr, Kahire 1401/1980, I, 112.

, I, 182-183.

a.mlf., , II, 119.

, XIII, 44.

Ali b. Muhammed el-Huzâî, Taḫrîcü’d-delâlâti’s-semʿiyye (nşr. Ahmed M. Ebû Selâme), Kahire 1401/1981, s. 469-470.

, I, 147.

, s. 161.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 529 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER