BİLÂL b. HÂRİS - TDV İslâm Ansiklopedisi

BİLÂL b. HÂRİS

بلال بن الحارث
BİLÂL b. HÂRİS
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 30.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bilal-b-haris
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "BİLÂL b. HÂRİS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bilal-b-haris (30.05.2024).
Kopyalama metni

Hicretin beşinci yılında Müzeyne elçileriyle birlikte Hz. Peygamber’e gelen Bilâl, Medine ile Mekke arasındaki el-Eş‘ar’da ikamet etmekteydi. Hz. Peygamber kendisine sel sularının yarıp genişlettiği su yatağını (Akīku’l-Medîne) iktâ etti ve onu savaşlarda kullanılan atlarla develerin yaylağı olan Müzeyne kabilesinin sınırları içindeki Nakī‘ adlı otlağı korumakla görevlendirdi. İyi bir binici olan Bilâl, Nakī‘de yapılan bir yarışmada Hz. Peygamber’in devesini koşturdu ve yarışı kazandı. Dûmetülcendel Seferi’ne katıldı. Hz. Peygamber onu, Mekke fethi öncesinde ramazan ayında Medine’ye gelmelerini temin etmek üzere Müzeyne kabilesine haberci olarak gönderdi. Mekke fethine 1000 kişilik bir kuvvetle katılan Müzeyneliler’in üç sancaktarından biri Bilâl idi. Daha sonraları Kādisiye (636) ve İfrîkıye savaşlarına da (647-648) katıldı ve yine Müzeyne kabilesinin sancaktarlığını yaptı.

Son yıllarını Basra’da geçiren Bilâl seksen yaşlarındayken vefat etti.

Kendisinden oğlu Hâris ile Alkame b. Vakkās hadis rivayet etmişlerdir. Rivayetleri Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned’i ile (III, 469) İbn Huzeyme ve İbn Hibbân’ın sahihlerinde ve bazı sünen kitaplarında yer almıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 469.

, I, 276; II, 425-426, 571, 799, 800, 820; III, 896, 1014, 1029.

, I, 272.

, II, 106-107.

, s. 298.

, V, 301-303.

, I, 242.

, I, 164.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 153 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER