ALKAME b. VAKKĀS - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALKAME b. VAKKĀS

علقمة بن وقاص
ALKAME b. VAKKĀS
Müellif: M. YAŞAR KANDEMİR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 25.10.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/alkame-b-vakkas
M. YAŞAR KANDEMİR, "ALKAME b. VAKKĀS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/alkame-b-vakkas (25.10.2020).
Kopyalama metni

Kinâneoğulları’nın Utvâre kolundan olduğu için Utvârî nisbesiyle de anılır. Hz. Peygamber zamanında doğan çocuklardandır. Her ne kadar oğlu Amr’a dayandırılan bir rivayete göre Alkame Hendek Savaşı’na katıldığını ve Hz. Peygamber’e gelen bir heyetin içinde bulunduğunu söylemişse de bu rivayet makbul görülmemiş ve Alkame büyük tâbiîlerden sayılmıştır. Hz. Ömer, Âişe, Abdullah b. Ömer, Bilâl b. Hâris ve Amr b. Âs gibi sahâbîlerden hadis rivayet etmiştir. İbn Sa‘d ve Nesâî’nin sika* olduğunu belirttikleri Alkame’nin rivayetleri pek fazla değildir. Kendisinden oğulları Amr ve Abdullah ile İbn Şihâb ez-Zührî, İbn Ebû Müleyke gibi büyük muhaddisler rivayette bulunmuşlardır. Alkame’nin hadisleri Kütüb-i Sitte’de yer almıştır. Alkame’nin, Cemel Vak‘ası’ndan önce pek düşünceli gördüğü Talha b. Ubeydullah ile konuşarak ona hiç değilse oğlu Muhammed’i bu savaşa sokmamasını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (bk. İbnü’l-Esîr, el-Kâmil, III, 220).

Alkame’nin ölüm tarihi kesin olarak belli değildir. Bütün kaynaklar onun Abdülmelik b. Mervân zamanında (685-705) vefat ettiğini kaydetmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, V, 60.

Halîfe b. Hayyât, eṭ-Ṭabaḳāt (Zekkâr), II, 592.

Buhârî, et-Târîḫu’l-kebîr, VII, 40.

İbn Abdülber, el-İstîʿâb, III, 126.

İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, IV, 88-89.

a.mlf., el-Kâmil, III, 220.

IV, 525.

Zehebî, Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ, I, 53.

a.mlf., Aʿlâmü’n-nübelâʾ, IV, 6162.

İbn Hacer, el-İṣâbe, III, 81.

a.mlf., Tehẕîbü’t-Tehẕîb, VII, 280.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul'da basılan 2. cildinde, 468 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER