BÜCEYR b. ZÜHEYR - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÜCEYR b. ZÜHEYR

بجير بن زهير
Müellif:
BÜCEYR b. ZÜHEYR
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 30.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/buceyr-b-zuheyr
MÜCTEBA UĞUR, "BÜCEYR b. ZÜHEYR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/buceyr-b-zuheyr (30.05.2024).
Kopyalama metni

Câhiliye devrinin yedi büyük şairinden Züheyr b. Ebû Sülmâ’nın oğlu, “Kasîde-i Bürde” şairi Kâ‘b b. Züheyr’in kardeşidir. Şiirlerinde hikmet unsuru önemli bir yer tutan Züheyr, Hz. Muhammed’e nübüvvet gelmeden bir yıl önce vefat ederken son peygamberin pek yakında ortaya çıkacağını söylemiş ve ona iman etmelerini oğullarına vasiyet etmişti. Kâ‘b ile Büceyr İslâm dinine karşı ancak Mekke’nin fethi gibi büyük bir zaferden sonra ilgi duymaya başladılar. İki kardeş Hz. Peygamber’le görüşmek üzere birlikte yola çıktılar; fakat Kâ‘b Medine’ye birkaç menzil mesafede Ebrakul‘azzâf denilen yerde kalmayı tercih etti; bir rivayete göre ise onun burada beklemesini Büceyr istemişti, kendisi de Medine’ye gidip Resûlullah ile görüştü ve müslüman oldu.

Kaynaklarda hakkında yeterli bilgi bulunmayan Büceyr, daha sonra, birçok İslâm düşmanının kaçıp sığındığı Tâif’e gidip yerleşen kardeşi Kâ‘b’a haber göndererek kendisinin müslüman olduğunu, artık eski dinlerinin hiçbir hükmü kalmadığını bildirdi. Kardeşinin müslüman olmasına öfkelenen Kâ‘b ona gönderdiği bir şiirde Hz. Peygamber’i hicvedince görüldüğü yerde öldürülmesi emredildi. Bunun üzerine Kâ‘b’a tekrar haber gönderen Büceyr, yaptıklarına pişman olarak Medine’ye geldiği ve Hz. Peygamber’den af dilediği takdirde bağışlanacağını, aksi halde öldürüleceğini bildirdi ve kardeşinin Medine’ye gelerek müslüman olmasına vesile oldu.

Tâif Seferi’ne katılan Büceyr’in Mekke’nin fethiyle Tâif ve Huneyn seferlerine dair söylediği şiirler siyer ve megāzî kitaplarında yer almaktadır.


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 425, 459, 487, 501-502.

, I, 79-80, 89.

Süheylî, er-Ravżü’l-ünüf, Kahire 1332, II, 311, 312.

, I, 197.

İbn Seyyidünnâs, Mineḥu’l-midaḥ (nşr. İffet Visâl Hamza), Dımaşk 1407/1987, s. 51-52.

, I, 269; V, 593.

Zürkānî, Şerḥu’l-Mevâhib, Kahire 1329 ⟶ Beyrut 1393/1973, III, 54-57.

, IX, 43-45.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 480-481 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER