BÜREK es-SARÎMÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BÜREK es-SARÎMÎ

البرك الصريمي
Müellif:
BÜREK es-SARÎMÎ
Müellif: AHMET ÖNKAL
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 21.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/burek-es-sarimi
AHMET ÖNKAL, "BÜREK es-SARÎMÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/burek-es-sarimi (21.05.2024).
Kopyalama metni

Asıl adı Haccâc’dır, fakat daha çok Bürek lakabıyla tanınır. Temîm kabilesinin Sarîm koluna mensuptur. Önceleri Hz. Ali’nin taraftarlarından olan Bürek, Hz. Ali ile Hz. Muâviye arasındaki ihtilâfın çözümünün hakemlere havale edilmesine karşı çıkarak Hz. Ali’den ayrılmış ve Hâricîler’in safına geçmiştir. Hakem Vak‘ası’na, “Hüküm ancak Allah’ındır” diyerek ilk itiraz edenin Bürek olduğu söylenmektedir (Müberred, III, 1106).

Bürek, Abdurrahman b. Mülcem ve Amr b. Bekir hac münasebetiyle bulundukları Mekke’de bir toplantı yaparak doğru yoldan ayrıldıklarına inandıkları Hz. Ali, Muâviye ve Amr b. Âs’ı öldürmek suretiyle hem Nehrevan’da katledilen Hâricîler’in intikamını almaya, hem de bütün müslümanları rahata kavuşturmaya ant içtiler. Abdurrahman b. Mülcem’in Ali b. Ebû Tâlib’i, Amr b. Bekir’in Amr b. Âs’ı, Bürek’in de Muâviye b. Ebû Süfyân’ı 17 Ramazan 40 (24 Ocak 661) tarihinde sabah namazı için mescide gittikleri zaman öldürmesini kararlaştırdılar. Daha sonra da her biri Şam, Kûfe ve Mısır’a hareket ettiler. Bürek es-Sarîmî kararlaştırılan gün ve vakitte Şam Mescidi’nde zehirli kılıcıyla Muâviye’ye saldırdı, fakat onu öldüremedi. Derhal yakalanan Bürek, Ali b. Ebû Tâlib’in bir arkadaşı tarafından Kûfe’de öldürülmüş olması gerektiği haberini vererek affedilmesini istedi. Ancak Muâviye’nin emriyle orada öldürüldü.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 35-36.

, II, 206.

Müberred, el-Kâmil (nşr. M. Ahmed ed-Dâlî), Beyrut 1406/1986, III, 1106, 1115, 1121.

, II, 212.

, V, 143-144, 149.

, VII, 326-327, 330.

, II, 168.

Ömer Ferruh, Târîḫu ṣadri’l-İslâm ve’d-devletü’l-Ümeviyye, Beyrut 1983, s. 123-124.

, II, 79.

Ch. Pellat, “al-Burak al-Ṣarīmī”, , s. 157.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 6. cildinde, 492 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER