CELÛDÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

CELÛDÎ

الجلودي
Müellif:
CELÛDÎ
Müellif: MUSTAFA ÖZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 02.10.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/celudi
MUSTAFA ÖZ, "CELÛDÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/celudi (02.10.2023).
Kopyalama metni

Basra’nın Celûd köyünden veya Ezd kabilesinin Celûd kolundan olduğu için Celûdî diye anılmaktadır. Kaynaklarda kendisinden, Basra’da Şiî-İmâmiyye’nin ileri gelenlerinden, fıkıh âlimi, güvenilir râvi ve tarihçilerinden biri olarak bahsedilen Celûdî’nin hayatı hakkında hemen hiçbir bilgi bulunmamaktadır.

Çeşitli konularda yazdığı ve ekseriyeti risâle şeklinde olan eserlerinin sayısı 185’tir. Sîretü emîri’l-müʾminîn ʿAlî b. Ebî Ṭâlib, Aḫbâru Ebî Bekr ve ʿÖmer, Aḫbâru İbn ʿAbbâs, Aḫbâru ʿAḳīl b. Ebî Ṭâlib, Aḫbâru Ḥamza b. ʿAbdilmuṭṭalib, Aḫbâru Zeyd b. ʿAlî, Aḫbâru Benî Mervân, Aḫbâru Eks̱em b. Ṣayfî, Aḫbâru ʿÖmer b. ʿAbdilazîz gibi biyografik eserleri yanında Kitâbü’l-Cemel, Kitâbü Ṣıffîn, Kitâbü’l-Ḥakemeyn, Kitâbü’l-Ḫavâric, Aḫbârü’l-ʿArab ve’l-Fürs ve Aḫbârü’t-Tevvâbîn gibi tarihî konularda yazılmış kitapları vardır. Fıkıhla ilgili olan eserleri Kitâbü’d-Derâhim ve’d-denânîr, Kitâbü’l-Mütʿa ve mâ câʾe fî taḥlîlihâ, Kitâbü’l-Mürşid ve’l-müsterşid, Kitâbü Mâ ruviye fi’ş-şaṭranc’dan başka Kitâbü’n-Nâsiḫ ve’l-mensûḫ, Kitâbü’l-Ḳırâʾât, Mecmûʿu ḳırâʾâti ʿAlî b. Ebî Ṭâlib adlı tefsir ve kıraate dair eserleri de vardır. Arap edebiyatıyla ilgili bazı eserleri ise şunlardır: Kitâbü’t-Tems̱îl bi’ş-şiʿr, Kitâbü Ṭabaḳāti’l-ʿArab ve’ş-şuʿarâʾ, Aḫbâru Ḥassân, Aḫbâru ʿAbdirraḥmân b. Ḥassân, Aḫbâru Ümeyye b. Ebi’ṣ-Ṣalt, Aḫbâru ʿAmr b. Maʿdîkerib, Aḫbârü’l-Ferezdaḳ, Aḫbâru Ebî Nüvâs (eserlerinin geniş bir listesi için bk. , I, 576-577; Seyyid Hasan es-Sadr, s. 244-247). Basra’da vefat eden Celûdî’nin eserleri zamanımıza intikal etmemiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 128, 246.

Ebû Ca‘fer et-Tûsî, el-Fihrist, Beyrut 1403/1983, s. 149.

, I, 576-577.

, V, 263.

, II, 91, 96, 100, 138, 266, ayrıca bk. İndeks.

Hasan es-Sadr, Teʾsîsü’ş-Şîʿa, Beyrut 1401/1981, s. 244-247.

, I, 290.

, IV, 29.

Abbas el-Kummî, Sefînetü’l-biḥâr, Beyrut, ts. (Dârü’l-Murtazâ), I, 165.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 7. cildinde, 272 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER