DAĞSEVEN, Yusuf - TDV İslâm Ansiklopedisi

DAĞSEVEN, Yusuf

Müellif:
DAĞSEVEN, Yusuf
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 05.12.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/dagseven-yusuf
NURİ ÖZCAN, "DAĞSEVEN, Yusuf", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/dagseven-yusuf (05.12.2020).
Kopyalama metni

İstanbul Üsküdar’da doğdu. Mutasarrıf Hacı Ali Bey’in oğludur. İlk öğrenimini Doğancılar’daki Fıstıklı Mektebi’nde yaptı. Paşakapısı Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra Edirne İdâdî’sine devam etti. Üçüncü sınıfta iken Müşir Ârif Paşa’nın delâletiyle saraya alındı. Sarayda okuduğu bir ezanı dinleyen Sultan II. Abdülhamid’in takdirini kazanarak müezzinliğe ayrıldı. Bilhassa sesinin güzelliğiyle dikkati çekti ve Muzıka-yi Hümâyun’a girdi. Burada yüzbaşı rütbesine kadar yükseldi. Hayatının son yılları hakkında herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Üsküdar’da vefat etti.

Muzıkalı Yusuf Bey olarak da tanınan Yusuf Dağseven, devrinde bilhassa hânendeliğiyle şöhret kazanmış mûsikişinaslardandır. İlk mûsiki derslerini hünkâr başmüezzini Miralay Eyyûbî Bahâeddin Bey’den almış, neyzen Hammâmîzâde Osman Bey’den de özellikle dinî eserler meşketmiştir. Mûsikideki temel bilgileri Muzıka-yi Hümâyun’da edindiği ve daha sonra kendisini bu sahada yetiştirdiği anlaşılmaktadır. Hânendeliğinin yanı sıra bestekârlığı ile de bilinen Dağseven bazı şarkı ve ilâhiler bestelemiştir. Zamanımıza bunlardan ancak iki ilâhisi ulaşmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 651, 701.

, I, 162.

, V, 56.

Yılmaz Öztuna, Dede Efendi, İstanbul 1987, s. 80.

a.mlf., BTMA, I, 205.

Mehmet Nazmi Özalp, Türk Musikisi Tarihi-Derleme, [baskı yeri ve tarihi yok], TRT Müzik Dairesi Başkanlığı Yayınları nr. 34, II, 196.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul'da basılan 8. cildinde, 407-408 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER