DEKKĀK, Ebû Abdullah - TDV İslâm Ansiklopedisi

DEKKĀK, Ebû Abdullah

أبو عبد الله الدّقاق
Müellif:
DEKKĀK, Ebû Abdullah
Müellif: RECEP USLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 30.03.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/dekkak-ebu-abdullah
RECEP USLU, "DEKKĀK, Ebû Abdullah", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/dekkak-ebu-abdullah (30.03.2023).
Kopyalama metni

Sicilmâse’de doğdu. Yalnızca kaynaklardan biri adının Muhammed olduğunu kaydeder (İbnü’l-Kādî, s. 259). Dekkāk ilk tahsilini Sicilmâse’de tamamladıktan sonra gittiği Fas ile Sicilmâse arasında sık sık seyahat yaptı. Sicilmâse’de zamanının birçok meşhur sûfîsi ile görüştü ve onlarla sohbet etti. Fas’ta arkadaşlık ettiği Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer el-Esam (ö. 542/1147) ve bir grup sûfî ile birlikte Murâbıt Hükümdarı Tâşfîn b. Ali el-Merevî (ö. 539/1145) tarafından bilinmeyen bir sebeple tutuklandı. Bir süre sonra suçsuz oldukları anlaşılınca serbest bırakıldılar. Devrin kelâm ve ahlâk âlimi İbn Berrecân (ö. 536/1141) ve Arîfiyye tarikatının kurucusu İbnü’l-Arîf (ö. 536/1141) tarafından sevilen bir sûfî olan Dekkāk, Medyeniyye tarikatının kurucusu Endülüslü sûfî Ebû Medyen’in şeyhidir.

VI. (XII.) yüzyılın sonlarında vefat eden Dekkāk, Fas’ta Bâbülcîse civarındaki kabristana defnedildi.


BİBLİYOGRAFYA

İbnü’l-Kādî, Cezvetü’l-iḳtibâs, Rabat 1393/1973, I, 259-260.

İbnü’z-Zeyyât et-Tâdilî, et-Teşevvüf ilâ ricâli’t-taṣavvuf (nşr. Ahmed et-Tevfîk), Rabat 1404/1984, s. 155-157, 196, 197, 254.

A. Faure, “al-Daḳḳāḳ”, , II, 100.

a.mlf., “ed-Deḳḳāḳ”, , IX, 375.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 9. cildinde, 112 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER