RECEP USLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

RECEP USLU

Müellif toplam 31 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    Tasavvuf, İslam Toplumları ve Coğrafyası, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Türk Tarihi ve Medeniyeti, İslam Bilim Tarihi, İslam Sanatları
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
BEDÎÜDDİN KUTBÜLMEDÂR
Medâriyye tarikatının kurucusu.
CAMMÛ
Hindistan’da Cammû-Keşmir eyaletinde bir idarî bölge ve bunun merkezi olan şehir.
CENCÎRE
Hindistan’ın batı sahilinde kurulmuş olan eski bir devlet.
CERÎD
Tunus’un güneyinde Kābis’ten (Gabes) batıya doğru Cezayir sınırına kadar uzanan coğrafî bölge.
CİHAN BEGÜM
İngiliz yönetimindeki Hindistan’da yarı bağımsız Bopal mahallî devletinin son kadın hükümdarı (1901-1926).
CÛNÂGERH
Hindistan’ın Gucerât bölgesinde bir il ve bu ilin merkezi olan şehir.
CÜNDİŞÂPÛR
İran’ın Hûzistan bölgesinde eski bir şehir.
DÂVÛD-i HALVETÎ
Halvetî tarikatı şeyhi.
DEKKĀK, Ebû Abdullah
VI. (XII.) yüzyılda yaşayan Faslı bir sûfî.
DEKKĀK, Ebû Ali
Nîşâbur sûfîlerinden.
DEVSE
XIV. yüzyıldan itibaren Mısır’da yapılagelen bir tarikat töreni.
EBÜ’l-ANBES es-SAYMERÎ
Hiciv şairi, edip ve astrolog.
EZRUH
Ürdün’de Amman’a bağlı bir köy.
GEVHER ŞAD
Timurlu Hükümdarı Şâhruh’un karısı ve Uluğ Bey’in annesi.
HABÎBULLAH HAN
Afganistan emîri (1901-1919).
HALEF es-SAFFÂR
Saffârî emîri (963-1003).
HÂRİS b. MÜRRE
Hz. Ali’nin kumandanlarından.
HASAN EFENDİ, Gevrekzâde
Geleneksel Osmanlı hekimliğinin son temsilcisi.
HASAN b. HASAN b. ALİ
Hz. Hasan’ın oğlu.
HERAT
Afganistan’ın batısında tarihî bir şehir ve bu şehrin merkez olduğu eyalet.
HUMS
Câhiliye devrinde dinî-iktisadî imtiyazlara sahip olan Kureyş ve müttefikleri hakkında kullanılan bir tabir.
HÛZİSTAN
İran’ın güneybatısında bir eyalet.
İBN SAÎD el-MAĞRİBÎ
Edip, şair, tarihçi ve coğrafyacı.
İBNÜ’l-CERRÂH, Ebû Abdullah
Abbâsî devlet adamı ve edip.
İSTAHR
İran’da tarihî bir şehir.
KARATEGİN
Tacikistan’da bir bölge.
MEHMED ÇELEBİ, Lâdikli
Türk mûsikisi nazariyatçısı.
NEKĀVETÜ’l-EDVÂR
Hâce Abdülaziz’in (XV. yüzyıl) mûsiki nazariyatına dair eseri.
er-RİSÂLETÜ’l-FETHİYYE
Lâdikli Mehmed Çelebi’nin (ö. XVI. yüzyılın başları) mûsiki nazariyatına dair Arapça eseri.
ŞEMS-i RÛMÎ
Bestekâr ve şair.
ZEYNÜ’l-ELHÂN
Lâdikli Mehmed Çelebi’nin (ö. XVI. yüzyılın başları) mûsiki nazariyatına dair eseri.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER