DERVİŞ AHMED - TDV İslâm Ansiklopedisi

DERVİŞ AHMED

Müellif:
DERVİŞ AHMED
Müellif: M. UĞUR DERMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 20.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/dervis-ahmed
M. UĞUR DERMAN, "DERVİŞ AHMED", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/dervis-ahmed (20.06.2024).
Kopyalama metni

Tokatlı olup babası Mehmed Efendi’dir. İstanbul’a giderek Enderûn-ı Hümâyun’a girmiş ve burada yetişmiştir. Devhatü’l-küttâb, Sarây-ı Sultânî muallimi Kâtû Mehmed Efendi’den, Tuhfe-i Hattâtîn ise Enderûn-ı Hümâyun muallimi Belgradî Mehmed Efendi’den hat sanatını öğrendiğini belirtmektedir.

Sülüs-nesih yazılarından icâzet alan Derviş Ahmed, ayrıca Nasuhpaşazâde Ömer Efendi ve Anber Mustafa Ağa ile hattın inceliklerine dair müzakerelerde bulundu. Topkapı Sarayı’nın hat muallimi oldu. Şeyh Hamdullah tavrını benimseyerek bu yolda birçok mushaf yazdı. Müstakimzâde’nin Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nde gördüğünü kaydettiği büyük boy mushafın şimdi nerede olduğu bilinmemektedir. Ayrıca hat sanatına dair kaleme aldığı Arâisü’l-hat adlı risâlesi de zamanımıza intikal etmemiştir. Aynı zamanda güzel sesli bir hâfız olduğu belirtilen Derviş Ahmed vefatında Çemberlitaş’taki Atik Ali Paşa Camii hazîresine defnedildi. Kardeşi Fazlı, onun oğlu Fazlızâde Mustafa ve kendi oğlu Derviş Mehmed efendiler de hat sanatını meslek edinerek XVIII. yüzyılda eser verenlerdendir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 49.

, s. 83.

Habîb, Hat ve Hattâtân, İstanbul 1305, s. 96.

Clément Huart, Les calligraphes et les miniaturistes de l’Orient musulman, Paris 1908, s. 133.

Şevket Rado, Türk Hattatları, İstanbul, ts. (Yayın Matbaacılık), s. 122.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 9. cildinde, 191 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER