DESÛKĪ, İbrâhim b. Abdülazîz - TDV İslâm Ansiklopedisi

DESÛKĪ, İbrâhim b. Abdülazîz

إبراهيم بن عبد العزيز الدسوقي
Müellif:
DESÛKĪ, İbrâhim b. Abdülazîz
Müellif: MEHMET DEMİRCİ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 25.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/desuki-ibrahim-b-abdulaziz
MEHMET DEMİRCİ, "DESÛKĪ, İbrâhim b. Abdülazîz", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/desuki-ibrahim-b-abdulaziz (25.05.2024).
Kopyalama metni

633’te (1235) Aşağı Mısır’daki Markus’ta doğdu. 644 (1246) veya 653’te (1255) doğduğuna dair rivayetler de vardır. Ömrünün çoğunu aynı bölgedeki Desûk (Düsûk, Disûk) kasabasında geçirdiğinden Desûkī nisbesiyle ve Ebü’l-Ayneyn unvanıyla tanındı. Babası Ebü’l-Mecd Abdülazîz, Rifâî şeyhlerinden Ebü’l-Feth Ebü’l-Ganâim el-Vâsıtî’nin damadı ve halifesiydi. Pek çok velî gibi onun şeceresi de Hz. Hüseyin’e bağlandığı için seyyid kabul edilmektedir.

İbrâhim ed-Desûkī öğrenimine Desûk’ta başladı; Kur’an’ı ezberledi; Şâfiî fıkhı okudu. Sonra babasından Rifâiyye hırkasını giydi. Daha sonra Sühreverdî şeyhlerinden Necmeddin İsfahânî’ye intisap etti. Şâzeliyye tarikatına da sülûk eden Desûkī’nin ayrıca Ebû Medyen el-Mağribî’ye ulaşan bir silsilesi daha vardır. Bütün bunlar onun Rifâiyye, Sühreverdiyye, Şâzeliyye gibi tarikatları yakından tanıdığını ve bunlardan nasip aldığını gösterir.

Mutasavvıflar tarafından dört büyük kutubdan biri olarak kabul edilen Desûkī (diğer üçü Abdülkādir-i Geylânî, Ahmed er-Rifâî, Ahmed el-Bedevî’dir) yirmi yıl kadar halvethânesinde mücahede ve tefekkürle meşgul oldu. Babasının cenaze namazını kılmak için çıktığı bu halvethâneye tekrar dönmek istediyse de dostlarının ricası üzerine bundan vazgeçti. Hayatta iken etrafında toplanan müridleri, kendisinin kırk üç yaşında vefatından sonra halifesi ve kardeşi Şeyh Mûsâ’ya tâbi olup onun tasavvuf anlayışını devam ettirmişler ve bir tarikat haline getirmişlerdir.

Desûkī vefat ettiğinde halvethânesine gömülmüştür. Sağlığında bu halvethânenin yanında inşasına başlanan cami el-Câmiu’l-İbrâhîmî veya Ma‘hedü Desûk diye bilinir. Sultan Kayıtbay tarafından onarılan ve daha sonra bazı değişiklikler geçiren cami bugünkü şeklini 1885’te Hidiv Tevfik zamanında almıştır.

Desûkī bir yönüyle şeriata çok bağlı, diğer yönüyle son derece esrarengiz bir sûfîdir. Müridlerin şeyhlerine çok bağlı olmaları, şeyhlerin de müridlerine evlâtları gibi muamele etmeleri gerektiğini belirtir. Helâl yemeye, hak hukuk gözetmeye ve şeriatın hükümlerine sıkı bir şekilde bağlı kalmaya büyük önem verir. Şeriatla hakikatin, zâhirle bâtının bağdaştırılmasını ister. Hakikati tasvir ve ifade olarak değil zevk ve yaşama olarak anlar.

Desûkī’nin esrarengiz yönü ayrı bir önem taşır. Kendisinden bahseden bütün kaynaklar onun Süryânî, İbrânî ve eski Mısır dillerini bildiğini, hayvanların ve kuşların lisanından anladığını kaydederler. Şa‘rânî, Desûkī’nin bildiğini ileri sürdüğü dille söylenmiş bazı metinler nakleder ki bunların ne anlama geldiği bilinmemektedir. Bu metinleri açıklamak için yapılan zoraki yorumlar ise gerçek olmaktan uzaktır. Aynı ifadelere Desûkī’nin hizblerinde de rastlanır.

Desûkī “nûr-ı Muhammedî” fikri üzerinde de durmuş ve bu nuru Allah’ın ezelî bir tecellîsi saymıştır. Zaman zaman cezbelenen, “Yüce makamlarda Hz. Muhammed’in nuru ile, tûfanda Hz. Nûh ile, rüya görürken Hz. İbrâhim ile ve beşikte Hz. Îsâ ile idim” gibi şathiyeleri de bulunan Desûkī’nin kendisini Tanrı ile aynîleştirdiğinden de bahsedilir. Makbilî onun bu tür sözlerini “çirkin lâflar ve hurafeler” olarak değerlendirir (el-ʿAlemü’ş-şâmiḫ, s. 242, 309). Âmir en-Neccâr da, “Desûkī’nin sekri sahvından daha çoktu” der ve şiirlerinin bunu açıkça gösterdiğini belirtir (eṭ-Ṭuruḳu’ṣ-ṣûfiyye fî Mıṣr, s. 254).

Desûkī’nin halvethânesinde inzivaya çekildiği yıllarda bazı eserler telif ettiği rivayet edilir. Ancak vefat ettiği zaman ondan geriye sadece birkaç hizb (bk. Âmir en-Neccâr, s. 311-314) ile el-Cevâhir (eserin adı kaynaklarda el-Cevhere veya el-Ḥaḳāʾiḳ şeklinde de geçer) adlı eseri kalmıştı. Şa‘rânî bu eserden bazı alıntılar yapar (bk. Ṭabaḳāt, I, 165-183). Bundan başka tasavvufî düşüncelerini konu alan bazı şiirleri de vardır (a.g.e., I, 157).


BİBLİYOGRAFYA

, I, 739.

Bulkīnî, Ṭabaḳātü’ş-Şernûbî, Kahire 1305, s. 2-4.

Menûfî, Cemheretü’l-evliyâʾ, Kahire 1387, II, 238-245.

, I, 143-158, 165-183.

, V, 350 vd.

, s. 46.

a.mlf., , VI, 344.

, I, vr. 110a-127b.

Ahmed Celâleddin el-Karakī, Ḥayâtü Şeyḫi’l-İslâm Ebi’l-ʿAyneyn el-Ḳuṭbü’s-Seyyid İbrâhîm ed-Desûḳī (nşr. Ahmed İzzeddin Halefullah), Tanta 1969.

A. Le Chatelier, Les confréries musulmanes du Hedjaz, Paris 1887, s. 190.

Ali Paşa Mübârek, el-Ḫıṭaṭü’t-Tevfîḳıyye, Kahire 1306, XI, 7.

Hocazâde Ahmed Hilmi, Hadîkatü’l-evliyâ, İstanbul 1318, s. 30 vd.

Makbilî, el-ʿAlemü’ş-şâmiḫ, Kahire 1328, s. 242, 309.

, I, 253-258.

E. W. Lane, An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians, London 1890, I, 303-307.

Tevfîk et-Tavîl, et-Taṣavvuf fî Mıṣr, Kahire 1946, tür.yer.

, I, 388.

, I, 79.

Ahmed İzzeddin Halefullah, Min Ḳādeti’l-fikri’ṣ-ṣâfiyyi’l-İslâmî: es-Seyyid İbrâhîm ed-Desûḳī, Kahire 1968.

Suâd Mâhir Muhammed, Mesâcidü Mıṣr ve evliyâʾühe’ṣ-ṣâliḥûn, Kahire 1391/1971, II, 306-309.

Abdüttevvâb Abdülazîz, Sîdî İbrâhîm ed-Desûḳī, Kahire 1972.

Hasan Şemme, Meserretü’l-ʿayneyn, Kahire 1972.

Abdülâl Kühayl, Ebü’l-ʿAyneyn ed-Desûḳī, Kahire 1975.

F. de Jong, Ṭuruq and Ṭuruq-Linked Institutions in Nineteenth Century Egypt, Leiden 1978, s. 8, 18, 38.

Âmir en-Neccâr, eṭ-Ṭuruḳu’ṣ-ṣûfiyye fî Mıṣr, Kahire 1983, s. 249-274, 311-314.

, I, 247.

Kasım Kufralı, “Desûkî”, , III, 555-556.

Walid Khalidi, “al-Dasūḳī, Ibrāhīm b. ʿAbd al-ʿAzīz”, , II, 166-167.

, I, 13.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 9. cildinde, 212-213 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER