el-MENÂR - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

el-MENÂR ile İLİŞKİLİ MADDELER

المنار
Sahibi ve en önemli yazarı
REŞÎD RIZÂ
Çağdaş İslâm düşüncesinin öncülerinden, ıslahatçı âlim.
Adını alan ve kendisinde tefrika edilen eser
TEFSÎRÜ’l-MENÂR
Reşîd Rızâ’nın (ö. 1935) Kur’an tefsiri.
Takipçisi olduğu dergi
el-URVETÜ’l-VÜSKĀ
Cemâleddîn-i Efgānî ile Muhammed Abduh tarafından 1884’te Paris’te yayımlanan dergi.
Yayın çizgisini belirleyen isimlerden
MUHAMMED ABDUH
Mısırlı İslâm düşünürü, yenilik hareketinin öncülerinden.
Temsil ettiği fikriyatın ana kaynaklarından
İBN TEYMİYYE, Takıyyüddin
Görüş ve eleştirileriyle İslâm düşüncesinin gelişmesine tesir eden Selefî âlimi, müctehid.
Desteklenen akım
VEHHÂBÎLİK
Muhammed b. Abdülvehhâb’a (ö. 1206/1792) nisbet edilen dinî-siyasî akım.
Savunulan temel kavramlardan
ISLAH
İslâmî değerleri, inanç ve yaşama biçimini yeniden ihya etmeyi amaçlayan düşünce ve faaliyetleri ifade etmek üzere kullanılan bir terim.
Eleştirilen temel kavramlardan
BİD‘AT
Asr-ı saâdet’ten sonra ortaya çıkan, şer‘î bir delile dayanmayan inanç, ibadet, fikir ve davranışlar hakkında kullanılan bir terim.
Savunulan görüşlerden
TAKRÎBÜ’l-MEZÂHİB
İslâm mezheplerinin ve özellikle Ehl-i sünnet ile Şîa’nın ortak amaçlar etrafında hareket etmesi anlamında bir tabir.
Yazarlarından
EMÎR ŞEKÎB ARSLAN
Lübnanlı âlim, fikir ve siyaset adamı.
Yazarlarından
KEVÂKİBÎ, Abdurrahman b. Ahmed
Osmanlı yönetimine karşı reformcu düşünceleriyle tanınan gazeteci ve yazar.
Önce desteklenen sonra kendisine muhalefet edilen cemiyet
İTTİHAT ve TERAKKÎ CEMİYETİ
1908 İhtilâli’ni düzenleyen ve bu tarihten itibaren 1918’e kadar devletin yönetiminde birinci derecede rol oynayan siyasî cemiyet.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER