EŞ‘ARİYYE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EŞ‘ARİYYE ile İLİŞKİLİ MADDELER

الأشعرية
EHL-i SÜNNET
Hz. Peygamber ile ashabın dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler anlamında bir tabir.
EŞ‘ARÎ, Ebü’l-Hasan
Eş‘ariyye mezhebinin kurucusu.
Mezhebi sistemleştiren âlim
BÂKILLÂNÎ
Ünlü Eş‘arî kelâmcısı ve Mâlikî fakihi.
Mezhebin mütekaddimîn döneminin önde gelen temsilcilerinden biri
İBN FÛREK
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin görüşlerini sistemleştiren Eş‘arî âlimi.
Mezhebin mütekaddimîn döneminin önde gelen temsilcilerinden biri
CÜVEYNÎ, İmâmü’l-Haremeyn
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Mezhebin tarihinde dönüm noktası olan âlim
GAZZÂLÎ
Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi, mutasavvıf, filozoflara yönelttiği eleştirilerle tanınan İslâm düşünürü.
Mezhebin müteahhirîn döneminin önde gelen temsilcilerinden biri
FAHREDDİN er-RÂZÎ
Kelâm, felsefe, tefsir ve usûl-i fıkıh alanlarına dair çalışmalarıyla tanınan Eş‘arî âlimi.
Mezhebin müteahhirîn döneminin önde gelen temsilcilerinden biri
TEFTÂZÂNÎ
Çok yönlü âlim.
Mezhebin müteahhirîn döneminin önde gelen temsilcilerinden biri
CÜRCÂNÎ, Seyyid Şerîf
Arap dili, kelâm ve fıkıh âlimi.
Ehl-i sünnet'in diğer kelâm mezhebi
MÂTÜRÎDİYYE
Ebû Hanîfe (ö. 150/767) ve Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin (ö. 333/944) görüşleri etrafında oluşan kelâm mektebi.
Mezhebin mütekaddimîn döneminin önde gelen temsilcilerinden biri
İSFERÂYÎNÎ, Ebû İshak
Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Mezhebin mütekaddimîn döneminin önde gelen temsilcilerinden biri
ABDÜLKĀHİR el-BAĞDÂDÎ
Meşhur Eş‘arî kelâmcısı, Şâfiî fakihi ve matematik bilgini.
Mezhebin müteahhirîn döneminin önde gelen temsilcilerinden biri
ÂMİDÎ, Seyfeddin
Eş‘arî kelâmcısı ve usûl-i fıkıh âlimi.
Mezhebin müteahhirîn döneminin önde gelen temsilcilerinden biri
BEYZÂVÎ
Müfessir, Eş‘arî kelâmcısı ve Şâfiî fakihi.
Mezhebin müteahhirîn döneminin önde gelen temsilcilerinden biri
ÎCÎ, Adudüddin
Kelâm, usul ve dil âlimi, muhakkik.
Mezhebin müteahhirîn döneminin önde gelen temsilcilerinden biri
DEVVÂNÎ
Dinî ve aklî ilimlerin çeşitli dallarında eser veren Eş‘arî kelâmcısı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER