FÂRİSÎ, Muhammed b. Ebû Bekir - TDV İslâm Ansiklopedisi

FÂRİSÎ, Muhammed b. Ebû Bekir

محمد بن ابي بكر الفارسي
Müellif:
FÂRİSÎ, Muhammed b. Ebû Bekir
Müellif: SÂMÎ ŞELHÛB
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 07.08.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/farisi-muhammed-b-ebu-bekir
SÂMÎ ŞELHÛB, "FÂRİSÎ, Muhammed b. Ebû Bekir", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/farisi-muhammed-b-ebu-bekir (07.08.2022).
Kopyalama metni

Fars bölgesinin Dârcirz şehrinden bir vezir ailesine mensuptur; soyunun Hz. Ebû Bekir’e bağlandığı söylenir. Babası Mekke’ye giderek burada on altı yıl kaldıktan sonra Yemen’e geçip Aden’e yerleşmiştir. Aden’de doğan Fârisî çeşitli âlimlerden dil, edebiyat, mantık, fıkıh, tıp, astronomi ve mûsiki okumuş, özellikle astronomi ilminde şöhrete kavuşmuştur. Bağdatlı İsmâil Paşa, Fârisî’nin Dımaşk’a yerleşerek orada yaşadığını ve 627’de (1230) öldüğünü söylüyorsa da (, II, 112) onu nisbesi, adı, baba ve dede adı aynı ve doğum tarihi 627, ölümü 697 (1298) olan bir Şâfiî fakihiyle (Kehhâle, IX, 118) karıştırdığı anlaşılmaktadır. Ebû Abdullah el-Fârisî’nin Aden’de yaşadığı, bazı eserlerini Resûlîler hânedanından el-Melikü’l-Muzaffer Yûsuf b. Ömer’e ithaf ettiği ve 677’de (1278) Aden’de vefat ettiği bilinmektedir.

Eserleri. 1. Meʿâricü’l-fikeri’l-vehîc fî ḥalli müşkilâti’z-zîc. İbrânî harfleriyle yazılmış iki nüshası bulunan astronomi alanındaki bu kitabın, Ebü’l-Hasan Ferîdüddin Ali b. Abdülkerîm eş-Şirvânî’nin eserinden mülhem olduğu sanılmaktadır.

2. Nihâyetü’l-idrâk fî esrâri ʿulûmi’l-eflâk. Astronomiye dair olan eser üç “maksad” (bab) üzere tertip edilmiştir.

3. Mâddetü’l-ḥayât ve ḥıfẓü’n-nefs mine’l-âfât. On bir bab halinde tertip edilen eser çeşitli zehirler üzerinedir.

4. ed-Dürretü’l-münteḫabe fi’l-edviyeti’l-mücerrebe.

5. Âyâtü’l-âfâḳ fî ḫavâṣṣi’l-evfâḳ. Astrolojiyle ilgilidir.

6. Teysîrü’l-meṭâlib fî tesyîri’l-kevâkib.

7. Aḥkâm-ı Câmâsb (bu yedi eserin yazma nüshaları için bk. GAL, I, 625; Suppl., I, 867).

Fârisî’nin et-Tebṣıra fî ʿilmi’l-bayṭara, ay tutulmalarını hesaplamak üzere icat edilmiş bir aletin kullanımı hakkındaki er-Risâletü’l-muẓafferiyye fi’l-ʿamel ile (eṣ-Ṣafîḥatü’l-cevzeheriyye) mûsikiye dair Vażʿu’l-elḥân ve Dâretü’ṭ-ṭarab adlı eserleri de kaynaklarda zikredilmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 1574, 1985.

Hazrecî, el-ʿUḳūdü’l-lüʾlüʾiyye, Kahire 1329/1911, I, 204.

, I, 5; II, 503.

, II, 112.

, s. 139, 218.

, I, 625; Suppl., I, 866-867.

, II, 1000.

, VI, 279.

, IX, 117, 118.

, s. 340.

a.mlf., Die Natur- und Geheimwissenschaften im Islam, Leiden 1972, s. 342.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 12. cildinde, 170-171 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER