FÂRİSÎ, Nasr b. Abdülazîz - TDV İslâm Ansiklopedisi

FÂRİSÎ, Nasr b. Abdülazîz

نصر بن عبد العزيز الفارسي
Müellif:
FÂRİSÎ, Nasr b. Abdülazîz
Müellif: İBRAHİM ÇELİK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 19.09.2021
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/farisi-nasr-b-abdulaziz
İBRAHİM ÇELİK, "FÂRİSÎ, Nasr b. Abdülazîz", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/farisi-nasr-b-abdulaziz (19.09.2021).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Şîrâzî nisbesiyle de anıldığına göre Şîraz’da doğduğu söylenebilir. Kıraat ilmine dair ilk dersleri Ali b. Ca‘fer er-Râzî’den aldı. Daha sonra Bağdat’a giderek burada Ebû Ahmed el-Faradî, Ebü’l-Hasan es-Sûsencirdî, Ebü’l-Hasan el-Hammâmî, Mansûr b. Muhammed b. Mansûr gibi hocalardan bu ilimde faydalandı. Bizzat kendisinden rivayet edildiğine göre Ebû Ali Hasan b. Muhammed el-Bağdâdî’nin (ö. 438/1047) er-Ravża adlı eserinde zikredilen bütün tarik ve rivayetlere uygun olarak Kur’an’ın tamamını bu kitapta adları bulunan hocalarından okuyup kıraat ilmindeki ihtisasını tamamladı. Bağdat’tan Mısır’a geçen Fârisî burada kıraat ilminin üstadı olarak seçkin yerini aldı; talebe yetiştirdi ve telifle meşgul oldu. Ebü’l-Kāsım Abdurrahman b. Fehhâm, Ebü’l-Kāsım Hilf b. İbrâhim b. Nehhâs ve Mürşid b. Yahyâ el-Medînî onun öğrencileri arasında yer aldılar.

Hadis ilmiyle de meşgul olduğu anlaşılan Fârisî, Ebü’l-Hüseyin b. Bişrân ve İbn Rezkuye’den hadis rivayet etmiş, kendisinden de Ahmed b. Yahyâ el-Cârûd el-Mısrî, Rûzbe b. Mûsâ ve Muhammed b. Ahmed b. Hattâb er-Râzî rivayette bulunmuşlardır.

Fârisî’nin bilinen tek eseri el-Câmiʿ fî ẕikri ḳırâʾâti’l-ḳurrâʾi’l-ʿaşere olup bir nüshası Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’dedir (nr. 4425, vr. 141-148).


BİBLİYOGRAFYA

, I, 422.

, I, 75.

a.mlf., Ġāyetü’n-Nihâye, II, 336-337.

, I, 576.

, I, 494.

, I, 722.

Salâh Muhammed el-Hiyemî, Fihrisü maḫṭûṭâti Dâri’l-kütübi’ẓ-Ẓâhiriyye, Dımaşk 1403/1983, I, 348.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 12. cildinde, 171 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER