FÂTIMA bint SÜLEYMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

FÂTIMA bint SÜLEYMAN

فاطمة بنت سليمان
FÂTIMA bint SÜLEYMAN
Müellif: NUSRETTİN BOLELLİ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Erişim Tarihi: 24.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/fatima-bint-suleyman
NUSRETTİN BOLELLİ, "FÂTIMA bint SÜLEYMAN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/fatima-bint-suleyman (24.06.2024).
Kopyalama metni

620’de (1223) doğdu. Kıraat ve hadis âlimi olan babası onu erken yaşlarda Dımaşklı muhaddislerden Müslim b. Ahmed el-Mâzinî, Kerîme bint Abdülvehhâb ve İbn Revâha gibi tanınmış âlimlerin derslerine dinleyici olarak götürmeye başladı. Babasından, ayrıca Şam, Irak ve Hicaz bölgelerine mensup 100’den fazla muhaddisten faydalandı. Kendisine, çeşitli hadis kitaplarının râvileri olan Ebû Mansûr Muhammed b. Abdullah el-Bendenîcî (İbn Ufeyce el-Hammâmî), Feth b. Abdüsselâm, Ebü’l-Kāsım İbn Sasrâ, Ebü’l-Fazl Abdüsselâm b. Abdullah ed-Dâhirî ve Şerefünnisâ bint Ahmed b. Âbenûsî gibi muhaddisler icâzet verdi. Tanınmış fakih ve muhaddis İzzeddin b. Cemâa gibi âlimlere hocalık yaptı. Talebesi Muhammed el-Vânî ondan dinlediği kırk kadar cüzün adını zikretmektedir (Kehhâle, IV, 62-64).

Hiç evlenmeyerek bütün hayatını ilme veren, servetiyle birkaç medrese ve tekke yaptıran Fâtıma bint Süleyman 12 Rebîülâhir 708’de (29 Eylül 1308) Dımaşk’ta vefat etti.


BİBLİYOGRAFYA

, IV, 18.

a.mlf., , IV, 1485.

, IV, 244.

, III, 222-223.

, VI, 17.

Mehmed Zihni, Meşâhîrü’n-nisâ, İstanbul 1295, II, 115-116.

, IV, 61-65.

, V, 131.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul’da basılan 12. cildinde, 228 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER