FERİDUN AHMED BEY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

FERİDUN AHMED BEY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Nahçıvan ve Sigetvar seferlerine katıldığı ve hizmetlerinden dolayı ödüllendiren padişah
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Döneminde reîsülküttaplık ve nişancılık yaptığı padişah
SELİM II
Osmanlı padişahı (1566-1574).
Münşeâtü’s-selâtîn adlı eserini takdim ettiği, ancak iltifat görmediği padişah
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Kayınvâlidesi
HÜRREM SULTAN
Kanûnî Sultan Süleyman’ın hanımı ve II. Selim’in annesi.
Kayınbabası
RÜSTEM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Rumeli beylerbeyi iken yanında katip olarak hizmetine girdiği, daha sonra sır kâtibi olduğu sadrazam
SOKULLU MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Hat meşkettiği hocası
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi, nişancı.
Şiirlerini beğenen, onun için kaside ve gazeller yazan şair
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
REÎSÜLKÜTTÂB
Osmanlı bürokrasisinde yazı işlerini yürüten Divan Kalemi’nin âmiri.
NİŞANCI
Osmanlı bürokrasisinde Dîvân-ı Hümâyun üyesi olan üst düzey görevli.
Kâtip olarak görev yaptığı organ
DÎVÂN-ı HÜMÂYUN
Osmanlı devlet yönetiminde XV. yüzyıl ortasından XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar en önemli karar organı.
MÜNŞEÂTÜ’s-SELÂTÎN
Feridun Ahmed Bey’in (ö. 991/1583) hükümdar mektupları ile ferman, berat, fetihnâme vb. sûretlerini topladığı eseri.
Celî-müsennâ hatla yazdığı kelime-i şehâdetin mihrabının iki yanına asıldığı cami
AYASOFYA
Bizans devrinde İstanbul’un en büyük kilisesi iken fetihten sonra şehrin ulucamii haline getirilen ve etrafında zamanla bir külliye teşekkül eden mâbed.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER