HÂFIZ KÖMÜR EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HÂFIZ KÖMÜR EFENDİ

Müellif:
HÂFIZ KÖMÜR EFENDİ
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1997
Erişim Tarihi: 19.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/hafiz-komur-efendi
NURİ ÖZCAN, "HÂFIZ KÖMÜR EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hafiz-komur-efendi (19.04.2024).
Kopyalama metni

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Sultan IV. Mehmed döneminde (1648-1687) yaşadığı ve Mevleviyye tarikatına intisap ettiği bilinmektedir. Kantemiroğlu, devrin ünlü mûsikişinaslarından Kasımpaşalı Koca Osman’ın yetiştirdiği talebelerden bahsederken hânendeler arasında Hâfız Kömür’den de söz eder. Osman Efendi’den başka devrinin diğer mûsiki üstatlarından da ders alarak kendini yetiştiren Hâfız Kömür, gerek nazariyat bilgileri gerekse parlak üslûbu ile zamanın mûsiki üstatları arasında yer almıştır.

Hâfız Kömür hânendeliğinin yanı sıra bestekârlığı ile de tanınmaktadır. Dinî örnekler de vermesine rağmen bestelediği eserlerin çoğu din dışı mûsiki formlarındadır. Ebûishakzâde Esad Efendi onun otuzun üzerinde eseri olduğunu kaydeder. El yazması güfte mecmualarında birçok eserine rastlanmasına rağmen günümüze beste ve semâi formlarında sadece üç bestesinin ulaştığı tesbit edilmiştir. Devrin ileri gelenlerinin hazır bulunduğu meclislerdeki sohbeti ve zarif nükteleriyle de şöhret bulan Hâfız Kömür, zaman zaman III. Selim (1789-1807) ve II. Mahmud (1808-1839) devirlerinin ünlü bestekârı musâhip Kömürcüzâde Hâfız Mehmed Efendi ile karıştırılmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Ebûishakzâde Esad Efendi, Atrabü’l-âsâr, İÜ Ktp., TY, nr. 6204, vr. 12b-13a.

Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin, Mecmûa-i İlâhiyyât, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3397, vr. 112b.

Mecmûa, Millet Ktp., Ali Emîrî, Manzum, nr. 637, vr. 37b, 54b, 55a, 80b, 81a; nr. 650, vr. 37a, 104b, 106b.

Mecmûa, İÜ Ktp., TY, nr. 3466, vr. 35b, 222b, 228a; nr. 3608, vr. 33b, 58b.

, I, 171-172; III, 166-167; IV, 64-65.

, I, 125, 179-181; II, 793.

D. Kantemir, Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi, Ankara 1979, s. 242.

Mehmed Veled [İzbudak], “Atrabülâsâr”, Mekteb, sy. 4, İstanbul 16 Şâban 1311 / 10 Şubat 1309 r., s. 184.

Hüseyin Sadeddin Arel, “Türk Bestekârlarının Terceme-i Halleri”, , sy. 14 (1949), s. 23-24.

Hayri Yenigün, “Hâfız Kömür ve Kömürcü Hâfız”, a.e., sy. 208 (1965), s. 103.

, I, 317.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1997 yılında İstanbul’da basılan 15. cildinde, 93 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER