HARÎRÎZÂDE - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HARÎRÎZÂDE ile İLİŞKİLİ MADDELER

TİBYÂNÜ VESÂİLİ’l-HAKĀİḲ
Harîrîzâde’nin (ö. 1882) tarikatlara dair ansiklopedik eseri.
Şeyhi
MUHAMMED NÛRÜ’l-ARABÎ
Mutasavvıf, üçüncü dönem Melâmîliğinin kurucusu.
Tarikatı
MELÂMİYYE
Melâmet anlayışını benimseyenlerin oluşturduğu tasavvuf akımı ve tarikat.
Müridi
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Çağdaşı
ŞUAYB ŞEREFEDDİN EFENDİ
Gülşenî-Sezâî şeyhi.
Şerh yazdığı eser
GÜLŞEN-i RÂZ
Şebüsterî’nin (ö. 720/1320) tasavvufî mesnevisi.
Şerh yazdığı eser
VÂRİDÂT
Bedreddin Simâvî’nin (ö. 823/1420) tasavvufa dair Arapça eseri.
Şerh yazdığı eser
et-TUHFETÜ’l-MÜRSELE
Muhammed b. Fazlullah el-Burhânpûrî’nin (ö. 1029/1620) sûfîlerin varlık ve mertebeleri hakkındaki görüşlerine dair eseri.
Evrâdına şerh yazdığı sûfî
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Evrâdına şerh yazdığı sûfî
YAHYÂ-yı ŞİRVÂNÎ
Halvetiyye tarikatının ikinci kurucusu, sûfî müellif.
Evrâdına şerh yazdığı sûfî
ŞÂZELÎ
Şâzeliyye tarikatının kurucusu.
Şiirlerine şerh yazdığı sûfî
CÂMÎ, Abdurrahman
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.
Menâkıbını yazdığı sûfî
BEKRÎ, Kutbüddin
Halvetiyye tarikatının Bekriyye şubesinin kurucusu, müellif.
Soyundan geldiği sûfî
AHMED er-RİFÂÎ
Rifâiyye tarikatının kurucusu.
Eserini tercüme ettiği mutasavvıf
FAHREDDÎN-i IRÂKĪ
Lemaʿât adlı eseriyle tanınan mutasavvıf şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER