HASANBEYZÂDE AHMED PAŞA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HASANBEYZÂDE AHMED PAŞA ile İLİŞKİLİ MADDELER

Eğri seferine katıldığı padişah
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Revan seferine katıldığı padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Tezkireciliği hizmetinde bulunduğu kişi
DAMAD İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Baştezkireci olarak yanında görev yaptığı kişi
HASAN PAŞA, Yemişçi
Osmanlı sadrazamı.
Defterdar olarak sefer mühimmatını tamamladığı kişi
DÂVUD PAŞA, Kara
Osmanlı sadrazamı, Sultan II. Osman’ın katili.
Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem adlı eserini adına kaleme aldığı sadrazam
ALİ PAŞA, Güzelce
Osmanlı kaptan-ı deryâsı ve sadrazamı.
Görev yaptığı yer
DÎVÂN-ı HÜMÂYUN
Osmanlı devlet yönetiminde XV. yüzyıl ortasından XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar en önemli karar organı.
Bir süre yaptığı görev
REÎSÜLKÜTTÂB
Osmanlı bürokrasisinde yazı işlerini yürüten Divan Kalemi’nin âmiri.
Yaptığı görevlerden
DEFTER EMİNİ
Osmanlılar’da Defterhâne’nin âmirine verilen isim.
Derterdar olarak görev yaptığı yerlerden
HALEP
Suriye’nin ikinci büyük şehri.
Defterdar ve beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
KARAMAN
İç Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu bir kesimi İç Anadolu, diğer kesimi Akdeniz bölgesinde bulunan il.
Beylerbeyi olarak görev yaptığı yer
KEFE
Kırım yarımadasında bugün Ukrayna’ya bağlı tarihî bir liman şehri.
Târih'inde Tâcü’t-tevârîh’ini özetlediği ve zeyl yazdığı kişi
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Kanûnî devrini anlatırken zikrettiği kaynaklardan
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Kanûnî devrini anlatırken zikrettiği kaynaklardan
MATRAKÇI NASUH
Osmanlı tarihçisi ve matematikçisi.
Kanûnî devrini anlatırken zikrettiği kaynaklardan
CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ
Osmanlı tarihçisi, nişancı.
Kanûnî devrini anlatırken zikrettiği kaynaklardan
MEHMED ÇELEBİ, Ramazanzâde
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
Kanûnî devrini anlatırken zikrettiği kaynaklardan
MEHMED EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Kanûnî devrini anlatırken zikrettiği kaynaklardan
MECDÎ, Mehmed
Osmanlı edip ve şairi, biyografi yazarı.
Târih'inden istifade edenlerden
ATÂÎ, Nev‘îzâde
Taşköprizâde’nin (ö. 968/1561) eş-Şeḳāʾiḳu’n-Nuʿmâniyye’sine yazdığı zeyille tanınan Osmanlı âlim ve şairi.
Târih'inden istifade edenlerden
PEÇUYLU İBRÂHİM
Osmanlı tarihçisi.
Târih'inden istifade edenlerden
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Târih'inden istifade edenlerden
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Târih'inden istifade edenlerden
SOLAKZÂDE MEHMED HEMDEMÎ
Osmanlı tarihçisi, mûsikişinas.
Ravżü’l-aḫyâr adlı eserini Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem adıyla kısalttığı âlim
MUHYİDDİN MEHMED, Hatibzâde
Osmanlı âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER