HAYÂLÎ BEY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HAYÂLÎ BEY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Rodos’un fethi münasebetiyle bir kaside sunduğu padişah
SÜLEYMAN I
Kanûnî unvanıyla tanınan Osmanlı padişahı (1520-1566).
Teveccühünü kazandığı sadrazam
İBRÂHİM PAŞA, Makbul
Osmanlı vezîriâzamı.
Tezkiresinde hakkında ayrıntılı bilgi veren şair arkadaşı
ÂŞIK ÇELEBİ
Meşâirü’ş-şuarâ adlı tezkirenin yazarı ve şair.
Kendisini kıskanan şair
TAŞLICALI YAHYÂ
Hamsesiyle ünlü divan şairi.
Çağdaşı şair
ZÂTÎ
Divan şairi.
Çağdaşı şair
KARA FAZLÎ
Gül ü Bülbül adlı mesnevisiyle tanınan divan şairi.
Çağdaşı şair
HAYRETÎ
Divan şairi.
Çağdaşı şair
İSHAK ÇELEBİ, Kılıççızâde
Osmanlı tarih yazıcılığının önemli eserlerinden olan Selimnâme adlı kitabıyla tanınan divan şairi.
Etkilediği şairlerden
FUZÛLÎ
Klasik Türk edebiyatının en büyük şairlerinden.
Etkilediği şairlerden
RAHMÎ
Divan şairi.
Gazellerini tanzir eden şairlerden
ŞEYH GALİB
Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden.
Gazellerini tanzir eden şairlerden
İZZET MOLLA, Keçecizâde
Divan şiirinin XIX. yüzyıldaki son temsilcilerinden.
Gazellerini tanzir eden şairlerden
İZZET ALİ PAŞA
Divan şairi, hattat ve devlet adamı.
Gazellerini tanzir eden şairlerden
BAYBURTLU ZİHNÎ
Saz şairi.
Mensup olduğu aşırı grup
BÂTINİYYE
Nasların zâhirî mânalarını kabul etmeyen, gerçek anlamları ancak Tanrı ile ilişki kurabilen “mâsum imam”ın bilebileceği temel görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak adı.
Divanının tenkitli neşrini gerçekleştiren yazar
TARLAN, Ali Nihad
Divan edebiyatı araştırmacısı, şair ve yazar.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER