« Madde sayfasına git

HAZÎNE-i EVRÂK ile İLİŞKİLİ MADDELER

خزينهء أوراق
Derginin çıkacağının duyurulduğu gazete
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Devamı olma gayreti güttükleri dergi
MECMÛA-i FÜNÛN
Münif Mehmed Paşa’nın ön ayak olmasıyla yayımlanan aylık ilim, fen ve kültür dergisi.
Yazarlarından
MÜNİF MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı, eğitimci ve düşünür.
Yazarlarından
SAİD PAŞA, Diyarbekirli
Şair, münşî ve devlet adamı.
Yazarlarından
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Yazarlarından
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Yazarlarından
ABDÜLHAK HÂMİD TARHAN
Tanzimat’tan sonraki yenileşme devri Türk edebiyatının tanınmış şair ve tiyatro yazarı.
Yazarlarından
UŞAKLIGİL, Halit Ziya
Edebiyât-ı Cedîde’ye mensup romancı ve yazar.
Yazarlarından
NÂBİZÂDE NÂZIM
Hikâye ve roman yazarı.
Yazarlarından
MEHMED TÂHİR, Menemenlizâde
Şair ve yazar.
Yazarlarından
MEHMED RİFAT, Manastırlı
Osmanlı devlet adamı, oyun yazarı ve dilci.
Yazarlarından
KÂMİL PAŞA, Yûsuf
Osmanlı sadrazamı.
Şairlerinden
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Yazarlarından
HOCA TAHSİN
Tabiat ilimlerine geniş ilgisi ve vukufu ile tanınmış Türk bilgini ve eğitimcisi, Dârülfünun’un ilk müdürü.
Derginin desteklediği kadın şairlerden
LEYLÂ HANIM
Türk mûsikisi bestekârı, şair.
MECMUA
Aynı veya farklı türden seçilmiş çeşitli hacimlerdeki metinlerin ve risâlelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan eserlerin ortak adı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.