HERSEKLİ ÂRİF HİKMET BEY - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HERSEKLİ ÂRİF HİKMET BEY ile İLİŞKİLİ MADDELER

Mensup olduğu edebî topluluk
ENCÜMEN-i ŞUARÂ
XIX. yüzyılın ikinci yansında bir grup şairin meydana getirdiği edebî topluluk.
Yazarları arasında yer aldığı dergi
ÂFÂK
II. Abdülhamid döneminde yayımlanan ve edebî yönü ağır basan dergi.
Şiirlerinin yayımlandığı dergi
HAZÎNE-i FÜNÛN
1893-1896 yılları arasında İstanbul’da yayımlanan edebiyat ve fikir dergisi.
Ürün verdiği edebî tür
MUHARREMİYYE
Türk edebiyatında Kerbelâ Vak‘ası’nı anlatan mersiyelerle bunların bestelenmiş şekillerinin ve yeni yılı tebrik için yazılmış şiirlerin genel adı.
Yazılarında öne çıkan konu
TANZİMAT
Sultan Abdülmecid’in yayımladığı mülkî ıslahat programı ve bunun uygulandığı dönem.
Yazılarında öne çıkan konu
BATILILAŞMA
Batı dışındaki toplumlarda Batı’nın gelişmişlik seviyesine ulaşma çabalarını ifade etmek için kullanılan bir tabir.
Şiirde etkilendiği isimlerden
LESKOFÇALI GALİB
Encümen-i Şuarâ topluluğu şairlerinden.
Şiirde etkilendiği isimlerden
MEZÂKĪ SÜLEYMAN EFENDİ
Divan şairi.
Nazîre yazdığı şairlerden
NÂİLÎ
Divan şiirinin ve sebk-i Hindî akımının önde gelen isimlerinden.
Nazîre yazdığı şairlerden
FEHÎM-i KADÎM
Divan şairi.
Nazîre yazdığı şairlerden
NEŞÂTÎ
Sebk-i Hindî akımının önemli temsilcilerinden, divan şairi.
Nazîre yazdığı şairlerden
GÜFTÎ
Divan şairi ve şuarâ tezkiresi yazarı.
Nazîre yazdığı şairlerden
NÂBÎ
Hikemî şiirin divan edebiyatındaki en önemli temsilcisi, şair.
Nazîre yazdığı şairlerden
NEDÎM
Divan şiirinde kendi adıyla anılan bir tarz ortaya koyan şair.
Nazîre yazdığı şairlerden
MUALLİM NÂCİ
Şair; tenkit, lugat ve edebiyat tarihi çalışmalarıyla tanınan müellif.
Müşterek gazelleri olan şairlerden
NÂMIK KEMAL
XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türk edebiyatı ve siyasî hayatında büyük tesirler meydana getiren vatan ve hürriyet şairi, dava ve mücadele adamı, edip, yazar, gazeteci ve idareci.
Müşterek gazelleri olan şairlerden
KÂZIM PAŞA
Na‘t, mersiye ve hicivleriyle tanınan Osmanlı şairi.
Şiirlerini Divan halinde toparlayıp yayımlayan ilim adamı
İBNÜLEMİN MAHMUD KEMAL
Son devir Osmanlı devlet adamları, şairleri, mûsikişinasları ve hattatları üzerine biyografileri ve tarih bilgisiyle tanınmış âlim.
Tanıdığı isimlerden
SÂFÎ, Üsküdarlı
Osmanlı şairi.
Tanıdığı isimlerden
ÜSKÜDARLI TALAT
Daha çok tarih manzumeleriyle tanınan son dönem şair ve yazarı.
Tanıdığı isimlerden
AVNİ BEY, Yenişehirli
Türk edebiyatının Batı tesirine girdiği sıralarda eski tarzı devam ettirenlerin en kudretlisi, son divan şairi.
Tanıdığı isimlerden
HAKKI BEY, Üsküdarlı
Son devir divan şairi.
Tanıdığı isimlerden
OSMAN ŞEMS EFENDİ
Kādiriyye tarikatının Enveriyye kolunun kurucusu, şair.
Tanıdığı isimlerden
RECÂİZÂDE MAHMUD EKREM
Tanzimat devri şairi, tiyatro yazarı ve romancı.
Sohbetlerine katılan isimlerden
NEYZEN TEVFİK
Ney üflemedeki ustalığı yanında hicviyeleriyle de tanınan şair.
İçerisinde kendisine yer verilen eser
HARÂBÂT
Ziyâ Paşa’nın (ö. 1880) klasik Türk, Fars ve Arap şiiri için düzenlediği antoloji.
Âyin ve zikirlerine katıldığı tarikatlardan
BEKTAŞÎLİK
XIII. yüzyılda Kalenderîlik içinde teşekküle başlayıp XV. yüzyılın sonlarında Hacı Bektâş-ı Velî an‘aneleri etrafında Anadolu’da ortaya çıkan bir tarikat.
Âyin ve zikirlerine katıldığı tarikatlardan
KĀDİRİYYE
Abdülkādir-i Geylânî’ye (ö. 561/1165-66) nisbet edilen İslâm dünyasının ilk ve en yaygın tarikatı.
Âyin ve zikirlerine katıldığı tarikatlardan
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER