« Madde sayfasına git

HEŞT BİHİŞT ile İLİŞKİLİ MADDELER

هشت بهشت
Müellifi
İDRÎS-i BİTLİSÎ
Heşt Bihişt adlı eseriyle tanınan müellif, münşî, şair, hattat ve siyaset adamı.
Müellifin Yavuz Sultan Selim devri olaylarını Ẕeyl-i Heşt Bihişt adıyla kaleme alan oğlu
EBÜLFAZL MEHMED EFENDİ
Osmanlı defterdarı ve tarihçisi.
Yazılmasını emreden padişah
BAYEZİD II
Osmanlı padişahı (1481-1512).
Sonradan yazdığı dîbâce ile sonunda şikâyetnâmenin de yer aldığı hâtimeyi ekleyerek eserini takdim ettiği padişah
SELİM I
Osmanlı padişahı (1512-1520).
Abdülbâki Sâdî Efendi'ye Türkçe çevirisini yaptıran padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Kaynakları arasında eserini zikrettiği âlim
RÂGIB el-İSFAHÂNÎ
Müfessir, Arap dil âlimi ve ahlâk felsefecisi.
Eserinden faydalandığı düşünülen tarihçi
NEŞRÎ
Osmanlı tarihçisi.
Eserinden faydalandığı tarihçi
ÂŞIKPAŞAZÂDE
Osmanlı tarih yazarı.
Eserinden faydalandığı düşünülen tarihçi
ŞÜKRULLAH
Behcetü’t-tevârîḫ adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlimi ve kadısı.
Kaynakları arasında olduğu düşünülen eser
BEHCETÜ’t-TEVÂRÎH
Fâtih devri tarihçilerinden Şükrullah’ın (ö. 864/1459-60) Vezîriâzam Mahmud Paşa adına yazdığı Farsça umumi tarih.
Örnek aldığı tarihçilerden
VASSÂF
İlhanlı devri tarihçisi, bürokrat ve edip.
Örnek aldığı tarihçilerden
CÜVEYNÎ, Atâ Melik
İlhanlılar devrinde yetişen devlet adamı ve tarihçi.
Örnek aldığı tarihçilerden
ŞEREFEDDİN ALİ YEZDÎ
İranlı tarihçi, şair ve âlim.
Heşt Bihişt'i örnek alan ve kaynak olarak kullanan tarihçi
HOCA SÂDEDDİN EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Hoca Sadeddin Efendi'nin Heşt Bihişt'i örnek alarak yazdığı tarih
TÂCÜ’t-TEVÂRÎH
Hoca Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1008/1599) Osmanlı tarihine dair eseri.
Heşt Bihişt'i örnek alan ve kaynak olarak kullanan tarihçi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Âlî Mustafa Efendi'nin Heşt Bihişt'i örnek alarak yazdığı tarih
KÜNHÜ’l-AHBÂR
Âlî Mustafa Efendi’nin (ö. 1008/1600) dünya tarihi olarak kaleme aldığı eseri.
Heşt Bihişt'i örnek alan ve kaynak olarak kullanan tarihçi
MÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede
Osmanlı âlimi, müneccim, mutasavvıf ve tarihçi.
Heşt Bihişt'i kendi zamanına kadar yazılmış tarihlerin en iyisi olarak nitelendiren kişi
TAŞKÖPRİZÂDE AHMED EFENDİ
eş-Şeḳāʾiḳu’n-nuʿmâniyye ve Miftâḥu’s-saʿâde adlı eserleriyle tanınan Osmanlı âlimi.
Bazı kısımlarını iktibas eden kişi
GIESE, Wilhelm Friedrich Carl
Alman Türkologu ve Osmanlı tarihçisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.