HOCA SÂDEDDİN EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HOCA SÂDEDDİN EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Şehzadeliğinde hocası olduğu padişah
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Hocası olduğu ve şeyhülislâmlığını yaptığı padişah
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Babası
HASAN CAN ÇELEBİ
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
Oğlu
MEHMED EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Oğlu
ESAD EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Torunu
EBÛSAİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Torunu
BAHÂÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
Torununun oğlu
FEYZULLAH EFENDİ, Ebûsaidzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Desteğini aldığı vâlide sultan
SAFİYE SULTAN
III. Murad’ın hanımı ve III. Mehmed’in annesi.
Mektuplaştığı ve iyi ilişkiler içinde olduğu han
GAZİ GİRAY II
Kırım hanı (1588-1607).
Mülâzımı olduğu kişi
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Muhalif olduğu şeyhülislâm
BOSTANZÂDE MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Cenaze namazını kıldıran halefi
SUN‘ULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Muhalifleriyle iş birliği yaptığı sadrazam
SOKULLU MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Muhalif olduğu sadrazam
DAMAD İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Azlettirdiği sadrazam
HADIM HASAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Tayin ettirdiği sadrazam
CERRAH MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Seferin gerçekleştirilmesinde ve zaferin kazanılmasında etkin rol oynadığı savaş
HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI
Osmanlı ordusu ile Arşidük Maximilien kumandasındaki Avusturya ordusu arasında 1596’da Haçova’da yapılan savaş.
Cenaze namazının kılındığı yer
FÂTİH CAMİİ ve KÜLLİYESİ
İstanbul Fatih’te fetihten sonra yapılan ilk selâtin camii ile etrafındaki külliye.
Ders arkadaşı
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Kendisini tenkit eden, ancak arzusu üzerine Menâkıb-ı Hünerverân adlı eseri yazan kişi
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Rasathâne kurması için destek verdiği ve astronomiyle ilgili yazdığı eserleri ona ithaf eden kişi
TAKIYYÜDDİN er-RÂSID
Klasik İslâm astronomisinin son büyük temsilcisi olduğu kabul edilen Osmanlı âlimi.
Himaye ettiği kişilerden
LOKMÂN b. HÜSEYİN
Osmanlı tarihçi ve şehnâmecisi.
Himaye ettiği kişilerden
KINALIZÂDE HASAN ÇELEBİ
Tezkiretü’ş-şuarâ adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi, şair.
Eseri
TÂCÜ’t-TEVÂRÎH
Hoca Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1008/1599) Osmanlı tarihine dair eseri.
Tâcü’t-tevârîh'i yayımlayan Maarif Nâzırı
NEVRES PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve bestekâr.
Tâcü’t-tevârîh’i sadeleştirerek neşreden kişi
PARMAKSIZOĞLU, İsmet
Tarihçi ve yazar.
Eserini Türkçe'ye çevirdiği âlim
KUŞEYRÎ, Abdülkerîm b. Hevâzin
Mutasavvıf, kelâm, tefsir ve hadis âlimi.
Türkçe'ye çevirdiği eser
er-RİSÂLE
Kuşeyrî’nin (ö. 465/1072) tasavvufa dair klasik eseri.
Mirʾâtü’l-edvâr adlı eserini Farsça'dan Türkçe’ye çevirdiği âlim
LÂRÎ, Muslihuddin
Hâşiye ve risâleleriyle tanınan âlim.
Tercüme ettiği eser
el-EMÂLÎ
Ali b. Osman el-Ûşî’nin (ö. 575/1179 [?]) Mâtürîdiyye akaidine dair manzum risâlesi.
Eserini tercüme ettiği âlim
ÛŞÎ
el-Emâlî adlı akaid risâlesiyle tanınan Mâtürîdî kelâmcısı, Hanefî fakihi ve muhaddis.
el-Emâlî tercümesini neşreden kişi
KÜRKÇÜOĞLU, Kemal Edip
Eski Türk edebiyatı araştırmacısı, şair ve eğitimci.
Serdar Satırcı Mehmed Paşa’ya gönderdiği mektubun metnini veren tarihçi
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER