HOCA SÂDEDDİN EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HOCA SÂDEDDİN EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

TÂCÜ’t-TEVÂRÎH
Hoca Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1008/1599) Osmanlı tarihine dair eseri.
Babası
HASAN CAN ÇELEBİ
Türk mûsikisi bestekârı, hânende.
Oğlu
MEHMED EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Oğlu
ESAD EFENDİ, Hocazâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Şehzadeliğinde hocası olduğu padişah
MURAD III
Osmanlı padişahı (1574-1595).
Hocası olduğu ve döneminde şeyhülislâmlık yaptığı padişah
MEHMED III
Osmanlı padişahı (1595-1603).
Hocası
EBÜSSUÛD EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, hukukçu ve müfessir.
Selefi
BOSTANZÂDE MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Halefi
SUN‘ULLAH EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
ŞEYHÜLİSLÂM
Osmanlılar’da ilmiye teşkilâtının başındaki âlimin unvanı.
Torunu
EBÛSAİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı.
Torunu
BAHÂÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı, şair.
Torununun oğlu
FEYZULLAH EFENDİ, Ebûsaidzâde
Osmanlı şeyhülislâmı.
Soyundan gelen şeyhülislâm
SÂDEDDİN EFENDİ, Mehmed
Osmanlı şeyhülislâmı.
Ders arkadaşı
BÂKÎ
Şöhret ve tesiri asırlarca devam eden, klasik Osmanlı şiirine söyleyiş gücü kazandıran ve “Sultânü’ş-şuarâ” diye anılmış büyük divan şairi.
Talebesi
AHÎZÂDE HÜSEYİN EFENDİ
İdam edilen ilk Osmanlı şeyhülislâmı.
Talebesi
AZMÎZÂDE MUSTAFA HÂLETÎ
Daha çok rubâîleriyle tanınan divan şairi.
Talebesi
GANÎZÂDE MEHMED NÂDİRÎ
Mi‘râciyyesiyle meşhur Osmanlı âlimi, şair ve hattat.
Talebesi
NİŞANCIZÂDE MUHYİDDİN MEHMED
Osmanlı tarihçisi, fakih.
Talebesi
HAFÂCÎ, Şehâbeddin
Mısırlı dil ve edebiyat âlimi, fakih ve müfessir.
Çağdaşı
SAFİYE SULTAN
III. Murad’ın hanımı ve III. Mehmed’in annesi.
Çağdaşı
GAZİ GİRAY II
Kırım hanı (1588-1607).
Çağdaşı
SOKULLU MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
DAMAD İBRÂHİM PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
HADIM HASAN PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Çağdaşı
CERRAH MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Kazanılmasında etkin rol oynadığı savaş
HAÇOVA MEYDAN SAVAŞI
Osmanlı ordusu ile Arşidük Maximilien kumandasındaki Avusturya ordusu arasında 1596’da Haçova’da yapılan savaş.
Rasathâne kurması için destek verdiği âlim
TAKIYYÜDDİN er-RÂSID
Klasik İslâm astronomisinin son büyük temsilcisi olduğu kabul edilen Osmanlı âlimi.
Himaye ettiği şahıslardan
LOKMÂN b. HÜSEYİN
Osmanlı tarihçi ve şehnâmecisi.
Himaye ettiği şahıslardan
KINALIZÂDE HASAN ÇELEBİ
Tezkiretü’ş-şuarâ adlı eseriyle tanınan Osmanlı müellifi, şair.
Türkçe'ye çevirdiği eser
er-RİSÂLE
Kuşeyrî’nin (ö. 465/1072) tasavvufa dair klasik eseri.
Türkçe'ye çevirdiği eser
el-EMÂLÎ
Ali b. Osman el-Ûşî’nin (ö. 575/1179 [?]) Mâtürîdiyye akaidine dair manzum risâlesi.
Kendisine ithaf edilen eser
MENÂKIB-ı HÜNERVERÂN
Âlî Mustafa Efendi’nin (ö. 1008/1600) hat ve hattatlar, müzehhip, nakkaş ve mücellitlere dair eseri.
Bazı eserlerini kendisine takdim eden âlim
TEMÎMÎ, Takıyyüddin b. Abdülkādir
Hanefî fıkıh âlimi, kadı ve biyografi yazarı.
Mirʾâtü’l-edvâr adlı eserini Farsça'dan Türkçe'ye çevirdiği âlim
LÂRÎ, Muslihuddin
Hâşiye ve risâleleriyle tanınan âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER