HÜSEYİN EFENDİ, Hezarfen - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜSEYİN EFENDİ, Hezarfen ile İLİŞKİLİ MADDELER

Tarih hocalığı yaptığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Dönemini ideal devir olarak gösterdiği padişah
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Himayesine girdiği ve Girit seferine katıldığı kişi
KÖPRÜLÜZÂDE FÂZIL AHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Yanında görev yaptığı kişi
ALİ UFKÎ BEY
Leh asıllı bestekâr ve mûsikişinas, Kitâb-ı Mukaddes’i Türkçe’ye ilk çeviren mütercim.
Telhîsü’l-beyân adlı eseri kaleme almasını tavsiye eden kişi
İZZETÎ MEHMED EFENDİ
Osmanlı kazaskeri, şair.
Görüşlerinden etkilendiği tarihçi
İBN HALDÛN
Meşhur tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamı.
Doğduğu yer
İSTANKÖY
Ege denizinde Kos adasının Osmanlı döneminde ve günümüzdeki adı.
Yaptığı görev
DEFTER EMİNİ
Osmanlılar’da Defterhâne’nin âmirine verilen isim.
İstanbul'da tanıştığı şarkiyatçı
MARSIGLI, Luigi Ferdinando
İtalyan askeri, mühendis, coğrafyacı ve doğa bilimcisi.
İstanbul'da tanıştığı şarkiyatçı
KANTEMİROĞLU (DIMITRIE CANTEMIR)
Boğdan voyvodası, mûsikişinas ve Osmanlı tarihçisi.
İstanbul'da tanıştığı, Telhîsü’l-beyân'ı Fransızca'ya çeviren şarkiyatçı
PÉTIS de la CROIX, François
Fransız şarkiyatçısı.
İstanbul'da tanıştığı şarkiyatçı
GALLAND, Antoine
Binbir gece masallarını Avrupa’ya tanıtan Fransız şarkiyatçısı.
Mensup olduğu tarikat
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
TELHÎSÜ’l-BEYÂN
Hezarfen Hüseyin Efendi’nin (ö. 1103/1691) Osmanlı teşkilât tarihiyle ilgili eseri.
Telhîsü’l-beyân’ın başlıca kaynaklarından
ÂSAFNÂME
Osmanlı sadrazamlarından Lutfi Paşa’nın (ö. 1564) Osmanlı devlet teşkilâtına dair risâlesi.
Telhîsü’l-beyân’ın başlıca kaynaklarından
KAVÂNÎN-i ÂL-i OSMÂN
XVII. yüzyıl başlarında defter emini olan Ayn Ali Efendi’nin timar ve zeâmet sistemi, taşra idaresiyle merkez bürokrasisini konu alan eseri.
Telhîsü’l-beyân’ın başlıca kaynaklarından
DÜSTÛRÜ’l-AMEL
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) devlet düzeni ve devletin ıslahına dair eseri.
Tenkīhu’t-tevârîh-i mülûk adlı eserini yazarken eserinden istifade ettiği kişilerden
MÎRHÂND
Timurlular devri tarihçisi.
Tenkīhu’t-tevârîh-i mülûk adlı eserini yazarken eserinden istifade ettiği kişilerden
ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ
Tarihçi, şair, çok yönlü ve zengin sayıda eser vermiş Osmanlı müellifi.
Tenkīhu’t-tevârîh-i mülûk adlı eserini yazarken istifade ettiği kaynaklardan
KÜNHÜ’l-AHBÂR
Âlî Mustafa Efendi’nin (ö. 1008/1600) dünya tarihi olarak kaleme aldığı eseri.
Tenkīhu’t-tevârîh-i mülûk adlı eserini yazarken eserinden istifade ettiği kişilerden
CENÂBÎ MUSTAFA EFENDİ
el-ʿAylemü’z-zâḫir adlı eseriyle meşhur olan Osmanlı tarihçisi.
Tenkīhu’t-tevârîh-i mülûk adlı eserini yazarken eserinden istifade ettiği kişilerden
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Tenkīhu’t-tevârîh-i mülûk adlı eserini yazarken istifade ettiği kaynaklardan
CİHANNÜMÂ
Kâtib Çelebi’nin (ö. 1067/1657) coğrafyaya dair meşhur eseri.
Tenkīhu’t-tevârîh’in Dânişmendliler’e dair dördüncü bölümünü kısmen Almanca'ya çeviren kişi
MORDTMANN, Andreas David
Alman şarkiyatçısı.
Tercümesini yaptığı eser
el-MÜFREDÂT
İbnü’l-Baytâr’ın (ö. 646/1248) Ortaçağ’ın en önemli botanik-farmakoloji kitabı.
el-Müfredât adlı eserini tercüme ettiği âlim
İBNÜ’l-BAYTÂR
Botanik âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER