İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir ile İLİŞKİLİ MADDELER

ابو بكر ابن أبي شيبة
Hocası
ŞERÎK b. ABDULLAH
Hadis hâfızı, kadı.
Hocası
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Hocası
CERÎR b. ABDÜLHAMÎD
Hadis hâfızı.
Hocası
MUHAMMED b. FUDAYL
Hadis hâfızı.
Hocası
VEKΑ b. CERRÂH
Muhaddis ve fakih.
Hocası
SÜFYÂN b. UYEYNE
Tebeu’t-tâbiîn neslinden hadis âlimi ve hâfız.
Hocası
YAHYÂ b. SAÎD el-KATTÂN
Hadis hâfızı ve ricâl âlimi.
Öğrencisi
BUHÂRÎ, Muhammed b. İsmâil
Kur’ân-ı Kerîm’den sonra en güvenilir kitap kabul edilen el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınmış büyük muhaddis.
Öğrencisi
MÜSLİM b. HACCÂC
el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınan muhaddis.
Öğrencisi
EBÛ DÂVÛD es-SİCİSTÂNÎ
Kütüb-i Sitte’den biri olan es-Sünen’in müellifi, muhaddis.
Öğrencisi
İBN MÂCE
Kütüb-i Sitte’nin altıncı kitabı kabul edilen es-Sünen’in müellifi, hadis hâfızı.
Öğrencisi
İBN SA‘D
Tabakat kitabıyla tanınan hadis, siyer, tarih ve ensâb âlimi.
Öğrencisi
BAKĪ b. MAHLED
Müsned’iyle meşhur Endülüslü muhaddis.
Öğrencisi
İBN VADDÂH
Endülüs’te hadis öğretimini başlatan iki hadis hâfızından biri.
Öğrencisi
EBÛ ZÜR‘A er-RÂZÎ
Hadis hâfızı ve münekkidi.
Öğrencisi
EBÛ YA‘LÂ el-MEVSILÎ
Hadis âlimi.
Öğrencisi
FİRYÂBÎ, Ca‘fer b. Muhammed
Muhaddis, fakih ve müfessir.
Öğrencisi
BEGAVÎ, Ebü’l-Kāsım
el-Begaviyyü’l-kebîr diye tanınan hadis âlimi.
Eseri
el-MUSANNEF
Ebû Bekir b. Ebû Şeybe’nin (ö. 235/849) ilk tasnif edilen hadis kitaplarından olan eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER