İBN HAMMÂD el-BURNUSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN HAMMÂD el-BURNUSÎ

ابن حمّاد البرنسي
İBN HAMMÂD el-BURNUSÎ
Müellif: MARÍA JESÚS VIGUERA MOLINS
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1999
Erişim Tarihi: 29.03.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-hammad-el-burnusi
MARÍA JESÚS VIGUERA MOLINS, "İBN HAMMÂD el-BURNUSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-hammad-el-burnusi (29.03.2023).
Kopyalama metni

Mağrib-i Aksâ’daki Sebte’de (Ceuta) dünyaya geldi. Burnus Berberîleri’nden olup aynı künyeyi ve adı taşıyan Ebû Abdullah İbn Hammâd es-Sanhâcî ile karıştırılmamalıdır. VI. (XII.) yüzyılda yaşadığı tahmin edilmekte ve meşhur âlim Kādî İyâz’ın talebesi olduğu bilinmektedir.

Daha çok bir fakih ve tarihçi olarak temayüz eden İbn Hammâd, Kitâbü’l-Muḳtebis (Ḳabes) fî aḫbâri’l-Maġrib ve Fâs ve’l-Endelüs adlı eseri telif etti. Günümüze ulaşmadıysa da İbn İzârî’nin el-Beyânü’l-muġrib’inde Zehebî’nin Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ’ında, İbn Ebû Zer‘in el-Ḳırṭâs’ında ve anonim Mefâḫirü’l-Berber’de bu eserden bol miktarda iktibaslar yapıldığı bilinmektedir. İbn Hammâd, Kādî İyâz’ın Tertîbü’l-medârik’inin hulâsası olan ve Muḫtaṣarü’l-medârik adını taşıyan bir eser daha telif etmiştir. Rabat’taki el-Mektebetü’l-Haseniyye’de bir nüshası bulunan bu esere müellif bazı önemli kaynakları da ilâve etmiştir (Fricaud, s. 457).


BİBLİYOGRAFYA

Mefâḫirü’l-Berber (nşr. M. Ya‘lâ), Madrid 1996, s. 180, 185, 207, 260; ayrıca bk. neşredenin girişi, s. 87.

, neşredenin girişi, I, 32.

İbn Ebû Zer‘, el-Enîsü’l-muṭrib, Rabat 1972, s. 24, 28, 38, 50, 66, 180, 188, 198.

İbn Sûde, Delîlü müʾerriḫi’l-Maġribi’l-aḳṣâ, Dârülbeyzâ 1960, I, 59-60, 269-270.

H. R. Idris, La Bérberie orientale sous les Zīrīdes Xe-XIIe siècles, Paris 1962, I, 19.

E. Fricaud, Ibn ʿIdārī al-Marrākušī (doktora tezi, 1994), Université Lumière (Lyon), s. 457.

Saîd A‘râb, “İbn Ḥamādu”, Daʿvetü’l-ḥaḳ, sy. 3, Mekke 1982, s. 21-31; sy. 8 (1982), s. 22-28.

a.mlf., “Cevânib mine’l-ḥayâti’l-fikriyye bi-Sebte min ḫilâli Muḫtaṣari’l-medârik”, Mecelletü Külliyyeti’l-âdâb bi-Tıṭvân, III, Tıtvan 1410/1989, s. 227-246.

“Ibn Ḥamādu”, , III, 806.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1999 yılında İstanbul’da basılan 20. cildinde, 26 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER