İBN VERDÂN - TDV İslâm Ansiklopedisi

İBN VERDÂN

ابن وردان
Müellif:
İBN VERDÂN
Müellif: TAYYAR ALTIKULAÇ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1999
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 29.11.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-verdan
TAYYAR ALTIKULAÇ, "İBN VERDÂN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-verdan (29.11.2020).
Kopyalama metni

Medineli olup Hazzâ lakabıyla anılmıştır. Kıraat ilmini Ca‘fer el-Kārî ve Şeybe b. Nisâh’tan öğrendi; sonra bu ilimde refiki olup aynı kıraat isnadına sahip bulunan kurrâ-i seb‘adan Nâfi‘ b. Abdurrahman’a da kıraatini arzetti. Ebû Ca‘fer el-Kārî’nin râvisi ve talebesi olmasının yanında Ebû Ca‘fer kıraatini Nâfi‘ yoluyla öğrenenlerin önde gelenlerinden biri olduğu anlaşılmaktadır. Kendisinden arz yoluyla İsmâil b. Ca‘fer el-Ensârî, Kālûn, el-Meġāzî adlı eseriyle tanınan Vâkıdî gibi şahsiyetler kıraat okudular.

Ebû Ca‘fer kıraatinin râvisi olarak İbn Verdân’ın rivayetleri ilk döneme ait kaynaklarda yer aldığı gibi (meselâ bk. İbn Mihrân, s. 8-9) kırâat-i aşere hakkında telif edilip imamların rivayetlerini iki ile sınırlayan eserlerde bu iki rivayetten biri olarak tercih edilir. İbn Verdân hakkında İbnü’l-Cezerî “usta bir mukrî, gerçekten sağlam ve güvenilir bir râvi” ifadesini kullanmıştır. Zehebî onun muhtemelen Nâfi‘den önce öldüğünü söylerken İbnü’l-Cezerî 160 (777) yılı dolaylarında vefat ettiğini zikretmiştir (en-Neşr, I, 179).


BİBLİYOGRAFYA

İbn Mihrân, el-Mebsûṭ fi’l-ḳırâʾâti’l-ʿaşr (nşr. Sübey‘ Hamza Hâkimî), Dımaşk 1401/1980, s. 8-9.

Enderâbî, Ḳırâʾâtü’l-ḳurrâʾi’l-maʿrûfîn (nşr. Ahmed Nusayyif el-Cenâbî), Beyrut 1407/1986, s. 41-43.

, I, 247-248.

, I, 616.

a.mlf., en-Neşr, I, 179.

“İbn Verdân”, , V, 77-78.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1999 yılında İstanbul'da basılan 20. cildinde, 445 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER