İBRÂHİM GÜLŞENÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

İBRÂHİM GÜLŞENÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

إبراهيم گلشنى
HALVETİYYE
Ömer el-Halvetî’ye (ö. 800/1397-98) nisbet edilen İslâm dünyasının en yaygın tarikatı.
GÜLŞENİYYE
Halvetiyye tarikatının İbrahim Gülşenî’ye (ö. 940/1534) nisbet edilen bir kolu.
RÛŞENİYYE
Halvetiyye tarikatının Dede Ömer Rûşenî’ye (ö. 892/1487) nisbet edilen ana kollarından biri.
Şeyhi
DEDE ÖMER RÛŞENÎ
XV. yüzyılın önde gelen Halvetî şeyhlerinden, mutasavvıf şair.
İBRÂHİM GÜLŞENÎ KÜLLİYESİ
Osmanlılar’ın Mısır’ı fethinden sonra Kahire’de yaptıkları ilk dinî eser.
Müridi ve halifesi
DERVİŞ ÖMER EFENDİ
XVI ve XVII. yüzyıllarda yaşayan ünlü Türk mutasavvıfı, hânende ve bestekâr.
Müridi
ÂRİFÎ HÜSEYİN ÇELEBİ
Divan şairi ve hattat.
Oğlu
HAYÂLÎ-i GÜLŞENÎ
Halvetî-Gülşenî şeyhi, şair.
Torunu
ÂRİFÎ FETHULLAH ÇELEBİ
Osmanlı hânedanı hakkında Farsça olarak kaleme aldığı Şehnâme-i Âl-i ʿOs̱mân adlı eseriyle tanınan müellif.
Menâkıbını kaleme alan isim
MUHYÎ-yi GÜLŞENÎ
Halvetî-Gülşenî şeyhi, Bâleybelen adlı yapma bir dil icat eden âlim ve şair.
Himaye gördüğü devlet adamı
UZUN HASAN
Akkoyunlu hükümdarı (1452-1478).
Himaye gördüğü devlet adamı
KANSU GAVRİ
Memlük sultanı (1501-1516).
Çağdaşı
SELİM I
Yavuz lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1512-1520).
Çağdaşı
SÜLEYMAN I
Osmanlı padişahı (1520-1566).
Çağdaşı
ŞAH İSMÂİL
Safevî Devleti’nin kurucusu ve ilk şahı (1501-1524).
Çağdaşı
CÂMÎ, Abdurrahman
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.
Çağdaşı
MERKEZ EFENDİ
Halvetî-Sünbülî şeyhi, âlim.
Çağdaşı
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Çağdaşı
DİVANE MEHMED ÇELEBİ
Mevlevîliğin yayılmasında önemli rol oynayan Mevlevî şeyhi ve divan şairi.
Çağdaşı
RÜSTEM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Çağdaşı
ŞA‘RÂNÎ
Mısırlı âlim ve sûfî.
Etkilendiği isim
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Etkilendiği isim
İBNÜ’l-FÂRIZ
Sultânü’l-âşıkīn olarak tanınan mutasavvıf-şair.
Etkilendiği isim
YÛNUS EMRE
Mutasavvıf Türk şairi.
Etkilendiği isim
NESÎMÎ
Hurûfîliği ile tanınan mutasavvıf şair.
Etkilendiği eser
MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
Etkilendiği eser
FUSÛSÜ’l-HİKEM
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER